Terug in de oude functie

Opslaan

Werken, al of niet op therapeutische basis, is uiteindelijk vaak beter voor de gezondheid dan thuis blijven zitten. In het plan van aanpak en het re-integratiedossier zijn daarover afspraken gemaakt. Iedereen moet zich aan die afspraken houden. Maar ook als u blijft werken of weer aan het werk gaat, kunnen er onvoorziene situaties ontstaan.

Aan het werk blijven of terug  in uw oude functie

Veel mensen die kanker hebben (gehad), blijken hun mogelijkheden te overschatten.

Wat kunt u doen

 • Schat u mogelijkheden zo goed mogelijk in.
 • Luister naar u lichaam. Let bijvoorbeeld op vermoeidheid: houd daarvoor gedurende enkele weken een dagboek bij.
 • Informeer uw werkgever en collega’s zo uitgebreid en open mogelijk over uw ziektebeeld. Leg uit welke mogelijkheden en beperkingen dat voor het werk met zich meebrengt. U kunt ook de bedrijfsarts uw werkgever laten informeren.
 • Maak duidelijke afspraken over wat de bedrijfsarts aan uw werkgever vertelt.
 • Realiseer u dat uw werkgever het beste met u voorheeft. Zoek met uw werkgever naar oplossingen als u door beperkingen u werk niet goed kunt doen.

Verschillende adviezen

Het kan zijn dat uw behandelend arts(en) en bedrijfsarts verschillende adviezen geven. Bijvoorbeeld over wel of niet aan het werk gaan of werkaan­passingen. Dat is een verwarrende en onduidelijke situatie.

Wat kunt u doen

 • U kunt beide partijen vragen hun standpunt nog eens uit te leggen. Vraag ze contact met elkaar op te nemen.
 • Neem contact op met uw baas als er onenigheid blijft bestaan en leg het probleem voor. Misschien bedenkt u samen een oplossing.
 • Vraag het UWV om een deskundigenoordeel als het meningsverschil blijft bestaan.
 • Maak in ieder geval duidelijk dat u wel wilt werken, maar dat u zo niet weet wat het beste is voor uw gezondheid.

Niet terug in de oude functie

Bent u lang ziek bent geweest? Dan kan uw werkgever iemand anders hebben aangesteld in uw functie. Aan de ene kant is dat begrijpelijk: uw werk moet immers gedaan worden. Aan de andere kant is uw werkgever verplicht om u in staat te stellen uw werk te doen of u ander passend werk aan te bieden.

Wat kunt u doen

 • Vraag formeel om werkhervatting in de eigen functie.
 • Bedenk of u uw eigen werk terug wilt of bereid bent ander passend werk te doen.
 • Ga nooit overhaast in op een aanbod of oplossing van uw werkgever. Zeg dat u het aanbod in overweging neemt. Denk er in de tussentijd goed over na.

Reorganisatie

Is er een reorganisatie geweest tijdens uw ziekteperiode? Dan kan het zijn dat uw functie is veranderd of zelfs helemaal niet meer bestaat. Er zijn nieuwe functies gecreëerd en u moet opnieuw solliciteren.

De bedrijfsarts en uw werkgever moeten u helpen bij uw oriëntatie. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen van het adviesbureau dat de reorganisatie begeleidt, een re-integratiebedrijf, een outplacementbureau of een loopbaanadviseur.

Wat kunt u doen

 • Onderzoek uw mogelijkheden binnen de organisatie.
 • Bespreek het plan van aanpak met de bedrijfsarts en vraag hulp bij de oriëntatie.
 • Bespreek uw mening met uw werkgever en bedrijfsarts. U kunt uw werkgever en de bedrijfsarts wijzen op de afspraken die in het plan van aanpak en het re-integratiedossier staan.
 • Is er geen plan van aanpak? Vraag uw bedrijfsarts dan om u beter te verklaren. Ga met dat advies naar uw werkgever en vraag hem om u beter te melden. Een plan van aanpak is wettelijk verplicht.
 • Blijft er een meningsverschil bestaan? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV.
 • Zorg dat er een profiel van u wordt opgesteld met uw opleiding en werkervaring, uw capaciteiten, kwaliteiten en uw ambities.
 • Kijk of er op basis van het profiel functies zijn die bij u passen of beschikbaar komen.
 • Kijk ook naar om- of bijscholing.
 • Spreek uw werkgever aan op zijn plicht om u te helpen bij het re-integreren.
 • Laat u bij slechte verhoudingen of een (dreigend) ontslag informeren of bijstaan door een deskundige. Bijvoorbeeld iemand van de vakbond of een andere juridische instantie.

Passend werk

Uw werkgever moet zoeken naar passend werk als duidelijk is dat u uw eigen werk niet meer kunt doen. Een redelijk aanbod van uw werkgever moet u accepteren. Daarnaast kunt u zich ook oriënteren op ander werk of een ander beroep. Twijfelt u of het aanbod wel zo passend is en of u het moet accepteren?

Wat kunt u doen

 • Vraag advies aan de bedrijfsarts.
 • Vraag erom als er geen advies over passend werk ligt.
 • Twijfelt u aan het oordeel van de bedrijfsarts of u wilt nog een tweede oordeel? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV.

Werken onder uw niveau

Soms kunt u weer aan de slag, maar onder het niveau waarop u gewend was te werken. De voordelen zijn dat u aan uw verplichting voldoet om passend werk te accepteren. U went weer aan een arbeidsritme, zonder de druk van uw oude functie. U bent snel(ler) terug op het werk en u hebt weer contact met uw collega’s. Een eventuele aanvulling op een lager loon (maximaal 4 jaar) kunt u krijgen via het UWV (loonsuppletie).

De nadelen zijn dat u een geheel andere functie kunt krijgen die niet aansluit op uw oude werk. Of dat uw werk minder uitdagend wordt, meer een verplichting. U kunt te lang blijven hangen in een andere functie, waardoor terugkeer naar uw oude werk steeds moeilijker wordt.

Weeg - als u onder het niveau kunt werken - de voor- en nadelen af en maak een keuze.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2013

Dit artikel is geschreven door NFK.