Huisregels

Om ervoor te zorgen dat kanker.nl een veilige en betrouwbare plek is om ervaringen te delen en om in contact te komen met andere deelnemers, hebben we onderstaande huisregels opgesteld. Deze huisregels zijn van toepassing op al het gebruik van de website www.kanker.nl. Lees ze daarom goed door voordat je de website (actief) gaat gebruiken. We behouden ons het recht voor om deze huisregels op ieder moment te wijzigen. We zullen de wijziging via de website bekendmaken en raden je aan om regelmatig zelf de huisregels te controleren op mogelijke wijzigingen.

Inhoud van berichten en gespreksgroepen

 • Als je een nieuw gesprek wilt starten, of een vraag wilt stellen, plaats deze dan in een passende gespreksgroep en geef het gesprek of de vraag een titel die past bij het onderwerp. Hierdoor weet iedereen waar het over gaat.
 • Als de inhoud van jouw reactie niet over het onderwerp van het gesprek gaat, adviseren we om een nieuw gesprek te starten met een nieuwe titel behorend bij het onderwerp waar je iets over wilt zeggen.
 • Als je wilt reageren op een reactie en niet op de originele stelling, plaats jouw reactie dan bij de betreffende reactie en niet bij de originele stelling.
 • Mocht een gesprek of bijdrage aanleiding geven tot het stellen van verschillende vragen, dan is het wenselijk om de verschillende vragen in aparte berichten te plaatsen. Anderen kunnen dan makkelijker op de verschillende vragen een reactie geven.
 • We adviseren om in de berichten geen lange teksten uit andere berichten of andere onderdelen van de website op te nemen. Beter is het om naar deze teksten te verwijzen.
 • Het citeren of inkopiëren van teksten afkomstig van andere websites in een blog, gesprekken of andere berichten is niet toegestaan. In plaats daarvan adviseren wij een hyperlink met bronvermelding op te nemen, die verwijst naar de website waar de tekst is opgenomen.
 • De website is een Nederlandstalige community en Nederlands is de voertaal. De titel van een groep en de omschrijving van een groep moeten altijd in het Nederlands te zijn. Er bestaat eventueel een mogelijkheid om een groep aan te vragen in een andere voertaal. Dit verzoek zal alleen worden gehonoreerd als er moderatoren beschikbaar zijn die de betreffende taal beheersen.

Toon en taalgebruik, vreemde talen

 • Wij vinden het heel belangrijk dat deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op fatsoenlijke en constructieve wijze met elkaar in gesprek treedt. Deelnemers zullen elkaar niet persoonlijk aanvallen en evenmin elkaar bewust kwetsen.
 • Het is niet toegestaan om nodeloos kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen plaatsen. Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is eveneens verboden.
 • Als je in je bijdrage gebruikmaakt van een andere taal dan de Nederlandse, geef er dan zelf een vertaling bij. 

Reclame

Het maken van (directe of indirecte) reclame op de website of via gegevens verkregen via de website is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van jezelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten, website mag uitsluitend als dat informatief is in een discussie of voor een Deelnemer die een bepaalde vraag heeft gesteld.

Alternatieve / complementaire geneeswijzen

Een open discussie over complementaire of alternatieve behandelingen is mogelijk op kanker.nl met inachtneming van het volgende.

Het is niet toegestaan om:

 • complementaire, alternatieve of medische behandelingen aan te prijzen die in de plaats komen van reguliere behandelingen, die in overleg met de arts(en) zijn ingezet;
 • anderen aan te moedigen hun behandeling, die in overleg met de arts(en) is ingezet, te staken;
 • onbevoegde artsen aan te prijzen als behandelaar;
 • experimentele (onbewezen) behandelingen aan te prijzen als vervanging voor de reguliere behandelingen die in overleg met de arts(en) zijn ingezet;
 • genezing te beloven.

Enquêtes en onderzoek, mediaverzoeken

Het is niet toegestaan om op de website oproepen te plaatsen of via de website oproepen te verspreiden voor deelname aan (medisch) onderzoek of voor enquêtes voor welk doel dan ook. Ook is het niet toegestaan om oproepen te plaatsen of te verspreiden van (andere) media. Als je een dergelijke oproep wilt plaatsen, kan je contact opnemen met Stichting kanker.nl. Alleen als Stichting kanker.nl het verzoek honoreert, kan er voor deze oproep een aparte discussie worden geopend. De oproepen zijn in dat bijzondere geval alleen toegestaan in de groep die daarvoor is bestemd. Onverminderd voorgaande zijn de initiatiefnemers van de website (KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en IKNL) gerechtigd om deelnemers via de website te benaderen voor deelname aan eigen onderzoeken als deze deelnemers in hun profiel daarvoor toestemming hebben gegeven.

Personen, artsen, ziekenhuizen bespreken 

 • De website is niet bedoeld als een beoordelings- en reviewsite voor zorgverleners. We verwijzen je hiervoor graag naar zorgkaartnederland.nl. Vanzelfsprekend kan je met andere deelnemers in de gespreksgroep wel je eigen ervaring met betrekking tot de behandeling, de zorgverlener, verplegend of ondersteunend personeel, verzekering en dergelijke delen. Vertel daarbij alleen over je eigen ervaringen en schrijf geen verhalen op die je van anderen hebt gehoord. Probeer je meningen zoveel mogelijk te onderbouwen. Aan (negatieve) meningen en beoordelingen zonder nadere onderbouwing hebben andere deelnemers niets.
 • Plaats geen tot individuele zorgverleners herleidbare verwijten en houd er rekening mee dat een zorgverlener waarbij je in behandeling bent, of bent geweest, een geheimhoudingsplicht heeft en dus niet kan reageren op jouw bijdrage.
 • De website is niet bedoeld om mogelijke problemen met je zorgverlener, de zorginstelling of met andere personen of instanties aan de kaak te stellen of op te lossen. In het algemeen werkt dit contraproductief en hier zijn andere wegen voor. Meer informatie over het indienen van een klacht over zorg vind je hier

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

 • Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting kanker.nl is het niet toegestaan (onderdelen van) de website, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen berichten uit blogs, gespreksgroepen, profielen of andere teksten te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, website of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 • Het is bovendien niet toegestaan artikelen, blogs of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 • Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, je voor iemand anders uit te geven, een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen of onterecht de suggestie te wekken een zorgverlener te zijn.
 • Verder is het niet toegestaan de werkelijke namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken, tenzij de betreffende persoon daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
 • Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.

Optreden van de moderator

Om de kwaliteit van de website te bewaken en de communicatie tussen de medewerkers te bevorderen wordt op kanker.nl gebruik gemaakt van moderatoren. De moderatoren handelen altijd namens Stichting kanker.nl en doen hun uiterste best om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren. 
De moderator is gerechtigd om in te grijpen bij handelingen in strijd met de gebruiksvoorwaarden, deze huisregels of bij ander onrechtmatig of strafbaar handelen. De moderator kan bijvoorbeeld berichten of andere informatie verwijderen, deelnemers waarschuwen en verzoeken handelingen achterwege te laten.

De moderator kan optreden als er sprake is van:

 • opzettelijk verwarring zaaien of leugenachtig zijn over het eigen ziektebeeld of niet de waarheid vertellen over de kenmerken van de persoon die kanker heeft, de behandelingen of fase van de ziekte.
 • grove, beledigende, kwetsende uitlatingen jegens andere deelnemers, moderatoren en de organisatie (medewerkers en initiatiefnemers) van kanker.nl.
 • het achtervolgen door een deelnemer van een andere deelnemers of moderatoren met persoonlijke berichten of het in openbare berichten bespreken van andere deelnemers of moderatoren (een vorm van stalking).
 • het beschadigen van andermans computer of server door het plaatsen van virussen of trojans.
 • het gebruiken van persoonsgegevens in strijd met deze huisregels of de gebruiksvoorwaarden.
 • het plaatsen van inbreukmakende of anderszins onrechtmatige berichten.
 • gebruik van de Website voor een ander doel dan beschreven in de gebruiksvoorwaarden.
 • Wanneer je van mening bent dat een moderator ten onrechte heeft ingegrepen, kan je een klacht indienen bij Stichting kanker.nl door een e-mail te sturen aan info@kanker.nl.

Vermeld de volgende informatie in je klacht:

•    Gebruikersnaam en e-mailadres
•    Omschrijving van de ingreep
•    Omschrijving van de handelingen die aanleiding hebben gegeven tot het ingrijpen
•    Alle communicatie met de moderator
•    Gebruikersnaam van de moderator

Stichting kanker.nl doet haar uiterste best om binnen 24 uur de ontvangst van de klacht te bevestigen. Vervolgens streeft Stichting kanker.nl ernaar om de klacht binnen 2 werkdagen te beoordelen. Stichting kanker.nl zal je per e-mail informeren over zijn oordeel. Als Stichting kanker.nl de klager in het gelijk stelt, zal hij zijn best doen er voor zorg te dragen dat, indien mogelijk, de ingreep zo spoedig mogelijk wordt teruggedraaid.