Gebruiksvoorwaarden

De website www.kanker.nl ("Website") wordt aangeboden door Stichting kanker.nl.

Stichting kanker.nl wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding (“KWF”) en werkt intensief samen met KWF, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) en andere werkpartners.

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de van de diensten die via de Website door Kanker.nl worden aangeboden. Door tijdens het registratieproces aan te vinken dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met inhoud de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Privacyverklaring op de overeenkomst voor het gebruik van de Website en de Diensten.

Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw eigen administratie.

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Account: het door de Deelnemer op de Website aangemaakte account.
Profiel: een aan het Account gekoppelde profiel met daarin de door de Deelnemer ingevulde persoonlijke informatie.
Deelnemer/u: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de Website en de daarop aangeboden Diensten.
Dienst: de door Stichting kanker.nl op de Website aangeboden diensten met betrekking tot het verstrekken, delen en uitwisselen van informatie, ervaringen, berichten en blogs en het modereren daarvan.
Gespreksgroep: de gespreksgroep op de Website waarbinnen Deelnemers met elkaar informatie, meningen en ervaringen kunnen delen.
Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Stichting kanker.nl: Stichting kanker.nl, gevestigd te (1062 XD) Amsterdam aan de Overschiestraat 65.
Moderatoren: de door Stichting kanker.nl voor de Website aangestelde moderatoren.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deelnemer en Stichting kanker.nl op grond waarvan Deelnemer gebruik kan maken van de Website en de daarop aangeboden Diensten.
Huisregels: de Huisregels die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
Website: de Website www.kanker.nl inclusief de Gespreksgroepen, blogs, berichten en andere daarop aangeboden functionaliteiten en Diensten.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

2.2. De Website is uitsluitend bedoeld voor Deelnemers van 16 jaar en ouder.

2.3.  Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Stichting kanker.nl uw registratie aanvaardt door een hyperlink te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Op één e-mailadres kan maar één Account worden aangemaakt. Stichting kanker.nl is gerechtigd een registratie van een Deelnemer te weigeren, zij is daarbij niet gehouden haar redenen in dit verband te vermelden.

3. Dienstverlening

3.1. Met behulp van de Website proberen Stichting kanker.nl en de initiatiefnemers de kwaliteit van het leven voor mensen die met kanker te maken hebben te verhogen. De Website is bedoeld om Deelnemers tot elkaar te brengen en te voorzien van betrouwbare en kwalitatief goede informatie, afkomstig van andere Deelnemers en van partners van de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers.

3.2. Stichting kanker.nl probeert de kwaliteit van de informatievoorziening op de Website zoveel mogelijk te bewaken, onder meer met behulp van Moderatoren. De informatie op de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend de (medisch) inhoudelijke artikelen, beoordelingen, meningen, in de Gespreksgroepen geplaatste berichten, de blogberichten, databases met specifieke kennis, informatie en data en de apps in de appstore zijn afkomstig van derden, bijvoorbeeld andere Deelnemers, ervaringsdeskundigen, professionals, wetenschappers, partners en app-aanbieders. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Stichting kanker.nl kan niet instaan voor de inhoud van de informatie die afkomstig is van derden. Evenmin kan Stichting kanker.nl instaan voor de gedragingen van de Deelnemers binnen de Website.

3.3. U dient eventuele adviezen die op de Website zijn gepubliceerd (waaronder ook medische adviezen van professionals en specialisten) altijd eerst met uw eigen behandelend arts af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven.

3.4. Stichting kanker.nl spant zich naar alle redelijkheid in zijn systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Stichting kanker.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

3.5. Stichting kanker.nl is gerechtigd (uw toegang tot) de Website of de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

3.6. De Website bevat links naar websites van derden. Op het gebruik van deze websites van derden zijn andere gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Stichting kanker.nl is voor deze websites niet verantwoordelijk.

4. Gebruik van de Website en verstrekking van informatie

4.1. U staat er voor in dat alle contactgegevens die u via de Website verstrekt juist en actueel zijn en dat u de Website uitsluitend voor u zelf zult gebruiken. U bent niet gerechtigd uw Account over te dragen aan een derde.

Ter bescherming van uw privacy, bieden wij u de mogelijkheid en adviseren wij u gebruik te maken van een anonieme gebruikersnaam (de naam die op de Website wordt getoond). U kunt op een later moment niet zelf de door u gekozen gebruikersnaam wijzigen. U dient hiervoor contact op te nemen met Stichting kanker.nl, door een e-mail te sturen naar communitymanager@kanker.nl. Stichting kanker.nl is gerechtigd om aan het wijzigingsverzoek nadere (authenticatie) eisen te stellen en is bovendien gerechtigd om gebruikersnamen te weigeren (bijvoorbeeld in het geval dat deze onnodig grievend, verwarrend of onrechtmatig jegens derden zijn).

4.2. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door u op de Website gepubliceerde blogs, berichten en andere informatie. Door blogs, berichten en andere informatie op de Website te publiceren staat u er voor in dat:

(a)  de inhoud niet in strijd is met de Huisregels, de in Nederland geldende wet- en regelgeving dan wel niet anderszins onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat er sprake is van laster of smaad of omdat er de privacy van een derde wordt geschonden);
(b)  u anderen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen Deelnemers, professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende of beledigende teksten en hen ook niet op een andere wijze lastig valt;
(c)  er geen sprake is van het direct danwel indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een andere onderneming, organisatie of persoon; en
(d)  u de belangen en de goede naam van Stichting kanker.nl, de Website en de initiatiefnemers van de Website niet zal schaden.

4.3. Stichting kanker.nl behoudt zich het recht voor om zelf, bijvoorbeeld via de Moderatoren, blogberichten, berichten of andere informatie in te korten, te wijzigen of te verwijderen van de Website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Verwijdering of wijziging kan onder meer plaatsvinden indien de inhoud van het blog, bericht of andere informatie onjuist en/of onvolledig is, inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins in strijd is met artikel 4.2.

4.4. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Account van de Website wordt gemaakt en u dient dan ook vertrouwelijk om te gaan met uw inloggegevens. U vrijwaart Stichting kanker.nl volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat, via uw Account, van de Website en de daarop aangeboden Dienst wordt gemaakt.

4.5. Indien u gedurende een langere periode niet heeft ingelogd op de Website, zal Stichting kanker.nl u informeren over de gevolgen daarvan. Meer informatie over de gevolgen van het niet inloggen op de Website is te vinden in artikel 12 van deze gebruiksvoorwaarden of kunt u opvragen via info@kanker.nl

5. Moderatoren

5.1. Om de kwaliteit van de Website en Dienst te bewaken maakt Stichting kanker.nl gebruik van Moderatoren. Deze Moderatoren handelen namens Stichting kanker.nl. De Moderatoren doen hun best om de communicatie tussen Deelnemers te bevorderen en een veilige en betrouwbare omgeving te creëren.

5.2. Bij het uitoefenen van hun taak nemen de Moderatoren deze Gebruiksvoorwaarden en de Huisregels als uitgangspunt. Moderatoren zijn onder meer verplicht om in al hun activiteiten en communicatie op de Website steeds duidelijk te maken dat zij als moderator voor de Website optreden.

5.3. Indien u een klacht heeft over de communicatie, handeling of ander optreden van een Moderator kunt u te allen tijde contact opnemen met Stichting kanker.nl via info@kanker.nl. De klacht zal in overeenstemming met de in artikel 13 opgenomen klachtenprocedure door Stichting kanker.nl behandeld worden.

6. Personalisatie van informatie

6.1. Stichting kanker.nl koppelt trefwoorden (bijvoorbeeld metadata, tags, labels) aan de op de Website opgenomen informatie, waaronder ook informatie in de Gespreksgroepen en de blogs. Deze trefwoorden kunnen worden gekoppeld aan profielkenmerken en voorkeuren van Deelnemers. Stichting Kanker.nl kan de profielkenmerken en voorkeuren van de Deelnemer gebruiken om de Deelnemer informatie op maat te bieden, bijvoorbeeld door suggesties te doen voor specifieke content of gespreksgroepen.

6.2. Op de Website is het mogelijk om op basis van profielkenmerken te zoeken naar Deelnemers met een bepaald profiel. Op de Website kunnen aan de hand van profielkenmerken Deelnemers die voor u interessant zijn worden getoond.

6.3. Stichting kanker.nl vindt het belangrijk om Deelnemers inzage te geven in de wijze waarop zij gebruikt maakt van de personalisatie van de informatie. Indien u hier meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@kanker.nl.

7. Persoonsgegevens en privacy

7.1. Via de Website en de Diensten verwerkt Stichting kanker.nl persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid. Gegevens over uw gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze persoonsgegevens zijn zeer privacy gevoelig. Stichting kanker.nl mag deze bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze uitdrukkelijk toestemming kunt u via het aanmeldformulier op de Website en in uw Gebruikersaccount verstrekken. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken, bijvoorbeeld via uw Gebruikersaccount of door contact met ons op te nemen via communitymanager@kanker.nl

7.2. Stichting Kanker.nl draagt er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’) en de Nederlandse uitvoeringswet. De op de Website opgenomen Privacyregeling is van toepassing op de verwerking van deze (bijzondere) persoonsgegevens. Stichting kanker.nl adviseert u de Privacyregeling goed door te lezen en op te slaan. Hierin staan ook uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens beschreven.

7.3. Binnen het Profiel kunnen Deelnemers zelf beslissen welke (persoons)gegevens en (gezondheids)informatie en profielkenmerken zij willen vrijgeven. U kan uw Profiel altijd aanpassen of verwijderen.

7.4. Voor blogs en gesprekken in een Gespreksgroep geldt dat de initiatiefnemer van de blog en het gesprek de privacy instelling (met betrekking tot de openbaarheid) instelt. Deelnemers die op de blog willen reageren of aan het gesprek in de Gespreksgroep willen deelnemen, kunnen deze privacy instelling vervolgens niet aanpassen. We adviseren u dan ook om dit altijd goed te controleren voordat u uw reactie op de blog of gesprek publiceert.

7.5. Binnen de Website kunnen Deelnemers vragen stellen aan een professional/deskundige (op de pagina: “Stel je vraag aan een professional”). De vragen en de antwoorden van de professional zijn altijd openbaar, ook voor niet ingelogde bezoekers. Dit kan niet worden aangepast en wij adviseren u om hiermee rekening te houden.

7.6. Stichting kanker.nl adviseert u om terughoudend om te gaan met het verstrekken en openbaar maken van gezondheidsgegevens en andere gegevens/informatie die tot u herleidbaar zijn en adviseert u om goed de gevolgen van uw privacy instellingen en de openbaarheid van publicaties te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw (persoons)gegevens, uw privacy-instellingen en de publicatie van uw berichten, blogs en uw bijdragen in de Gespreksgroepen.

8. Spam/harvesten

8.1. Het gebruik van (persoons)gegevens van Deelnemers die via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede – maar niet beperkt tot – e-mailadressen van Deelnemers is uitsluitend toegestaan met het oog op het doel van de Website, te weten het via de Website reageren op de informatie en/of het bericht van de betreffende Deelnemer. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens buiten de Website te verwerken of voor enig ander doel te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het verboden is:

  • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van (commerciële, ideële of charitatieve) communicatie door middel van elektronische berichten (bijv. e-mail of WhatsApp en SMS) post of anderszins met Deelnemer(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon.
  • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie (waaronder mede doch niet uitsluitend oproepen voor onderzoeken van welke aard dan ook) binnen en buiten de Website.
  • persoonsgegevens van Deelnemers te verzamelen om welke reden dan ook.

8.2. Indien een Deelnemer of andere gebruiker van de Website (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van Stichting kanker.nl, waaronder het recht om de Overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te eisen.

9. Meldingen inbreuk en onrechtmatig gebruik

9.1. Indien u van mening bent dat er (i) op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan u toekomende (intellectuele eigendoms)rechten of (ii) een Deelnemer of andere derde anderszins in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden (waaronder de Huisregels, kan u via  e-mailadres info@kanker.nl een klacht indienen. De e-mail dient te worden voorzien van een nadere motivering, onderbouwing en bewijsstukken. Stichting kanker.nl zal de klacht conform de in artikel 13 beschreven klachtenprocedure in behandeling nemen. Indien, naar de mening van Stichting kanker.nl, vaststaat dat uw klacht gegrond is, zal zij overgaan tot het nemen van passende maatregelen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, databases en overige materialen berusten bij Stichting kanker.nl of haar licentiegevers.

10.2. U mag (de informatie op de) Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. U mag de Website, of enige inhoud daarvan, niet aan derden beschikbaar stellen, reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of in ander materiaal verwerken danwel anderszins gebruiken anders dan conform het doel van de Website. Het is u evenmin toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting kanker.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3. Indien u artikelen, blogs of andere content waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op de Website plaatst, blijven de intellectuele eigendomsrechten bij u rusten. U verleent aan Stichting kanker.nl kosteloos een eeuwigdurend en onbeperkt recht om de door u geplaatste content op en/of ten behoeve van de Website te gebruiken, welk gebruiksrecht door Stichting Kanker.nl wordt aanvaard. Onder dit gebruiksrecht wordt mede, doch niet uitsluitend, begrepen het wijzigen, inkorten, verveelvoudigen en openbaar maken van de content op de Website of in andere media, waaronder ook media van derden, gelieerd aan de Website, en het in het kader van voorgaande verstrekken van een sub-licentie.  U garandeert dat u gerechtigd bent deze gebruiksrechten te verlenen en dat het gebruik geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. U vrijwaart Stichting kanker.nl voor mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door u op de Website geplaatste content, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende content inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms) rechten van derden.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Stichting kanker.nl heeft de inhoud van de Website en de Diensten met de grootst mogelijk zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. Stichting kanker.nl kan niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuiste informatie. Het gebruik van de Website en de Diensten is volledig voor uw eigen risico. Stichting kanker.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

11.2. Stichting kanker.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt, dan wel voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stichting kanker.nl. De totale aansprakelijkheid van Stichting kanker.nl kan nimmer meer bedragen dan Euro 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

12. Duur van de Overeenkomst

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.2. U bent te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst via uw Account of via een email naar info@kanker.nl, per direct op te zeggen.

12.3. Stichting kanker.nl is gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en uw Account, inclusief het Profiel, te verwijderen indien u:

(a) niet binnen 24 uur nadat u zich heeft geregistreerd, uw registratie via aan u verzonden hyperlink bevestigt; 
(b) langer dan een aaneengesloten periode van 19 maanden niet op de Website heeft ingelogd.
(c) u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

12.4. In aanvulling op voorgaande is Stichting kanker.nl te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst, om welke reden dan ook, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden op te zeggen.

12.5. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van artikel 12.3 sub b, zal Stichting Kanker.nl uw Account (inclusief uw Profiel) verwijderen van de Website. Uw Account- en Profielgegevens zullen gedurende een periode van 6 maanden worden bewaard. Gedurende deze periode kunt u uw Account reactiveren, door alsnog in te loggen. Na reactivatie zal uw  Account en Profiel weer binnen de Website getoond worden. Indien u uw Account niet in de hiervoor genoemde periode reactiveert wordt uw Account (inclusief uw Profiel) automatische na verloop van deze periode definitief verwijderd.

12.6. Na afloop van de Overeenkomst en/of na afloop van de artikel 12.5 genoemde periode van 6 maanden (indien u geen gebruik heeft gemaakt van de dat artikel opgenomen mogelijkheid tot reactivering), wordt uw blog (inclusief de blogberichten) automatisch van de Website verwijderd, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat deze na afloop van de Overeenkomst gepubliceerd mogen blijven. Uw bijdragen in de gesprekken in de Gespreksgroepen, in de vragen aan professionals, in de reacties op blogs van andere Deelnemers worden niet verwijderd.

13.  Klachtenregeling

13.1. Klachten over Website, Diensten en het gebruik daarvan door derden kunnen via de e-mail gemeld worden aan info@kanker.nl. Stichting kanker.nl zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van de ontvangst, een reactie sturen en vervolgens de klacht in overeenstemming de Klachtenregeling in behandeling nemen.

14.  Slotbepalingen

14.1. Stichting kanker.nl is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde versie tenminste een maand voordat deze in werking treedt op de Website bekendmaken. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kunt u de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 12.2 opzeggen. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Website en de daarop aangeboden Diensten, wordt daarmee uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.

14.2. Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Stichting kanker.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

Amsterdam, december 2021