Disclaimer

Aansprakelijkheid

Stichting kanker.nl heeft de website www.kanker.nl (‘Website’) met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Stichting kanker.nl kan echter niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de ontsloten informatie en berichten op de Website. Een groot deel van de informatie op de Website is namelijk afkomstig van derden, waaronder de bij de Website aangesloten zorgverleners, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, app aanbieders en deelnemers. Informatie van derden is bijvoorbeeld te vinden in de medisch inhoudelijke artikelen, informatie met betrekking tot zorgverleners en in de activiteiten in de agenda. Deze derden zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Wij benadrukken graag dat je eventuele adviezen die op de Website zijn geplaatst (waaronder ook medische adviezen van zorgverleners en specialisten) altijd eerst met je eigen behandelend arts moet bespreken en afstemmen, alvorens daar gehoor aan te geven.  

Stichting kanker.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de (on)bereikbaarheid daarvan.   

Meld een gebrek of zwakke plek

Het kan voorkomen dat je een fout of gebrek tegenkomt op onze Website. Dat vinden we natuurlijk heel jammer. We willen je vragen dit bij ons te melden, zodat we het kunnen herstellen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, berusten uitsluitend bij Stichting kanker.nl of haar licentiegevers. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting kanker.nl is het niet toegestaan deze Website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken en/of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. Dit houdt ook in dat het niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting kanker.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) zoals beschikbaar op de Website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken (een en ander in de zin van de Databankenwet). 

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze Website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting kanker.nl nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij Stichting kanker.nl van mening is dat de inhoud, uitstraling en/of de reputatie van de website waarop de hyperlink zal worden opgenomen de reputatie van de Website, Stichting kanker.nl en/of samenwerkingspartners zoals KWF kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en/of IKNL zou kunnen schaden. Het staat Stichting kanker.nl dus altijd vrij naar eigen inzicht een verzoek om toestemming tot het plaatsen van een hyperlink af te wijzen.

Persoonsgegevens

Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens die op de Website openbaar worden gemaakt te verwerken, voor welk doel dan ook, tenzij in een overeenkomst met Stichting kanker.nl uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit houdt onder meer in dat het verboden is om persoonsgegevens te gebruiken voor het initiëren van iedere vorm van communicatie via e-mail, fax, SMS, Whatsapp, social media of post. 

Indien je (gedeeltelijk) in strijd handelt met voorgaande verbod ben je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete verschuldigd aan Stichting kanker.nl van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis. Dit is onverminderd enig ander recht van Stichting kanker.nl, waaronder het recht om nakoming van deze disclaimer te vragen en (aanvullende) schadevergoeding te eisen.   

Informatie van derden

De Website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Stichting kanker.nl heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan en/of de toegang hiertoe. 

Kanker.nl/vind-hulp-bij-kanker

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is uitgever van de Verwijsgids Kanker, die als bron dient voor kanker.nl/vind-hulp-bij-kanker. IKNL beheert en onderhoudt deze verwijsgids. IKNL stelt de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen, maar kan niet garanderen dat alle informatie juist, volledig of actueel is. Zie de website van IKNL voor meer informatie. 

Activiteitenagenda

De Website bevat een Activiteitenagenda waarin activiteiten van de bij Stichting kanker.nl aangesloten partnerorganisaties zijn opgenomen. Deze partnerorganisaties vullen zelf hun activiteiten in de Agenda in. Stichting kanker.nl kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie over activiteiten.  

Wijzigingen

Stichting kanker.nl kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen. Stichting kanker.nl adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Geschillen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. 

Amsterdam, januari 2024

Formulier
Laat je e-mailadres achter als je wilt dat we contact met je opnemen (dit is niet verplicht)