Disclaimer

Aansprakelijkheid

Stichting kanker.nl heeft, in samenwerking met KWF kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en IKNL, de inhoud van de website www.kanker.nl (‘Website’) met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Stichting kanker.nl kan echter niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de informatie en berichten op de Website. Een groot deel van de informatie op de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend de medisch inhoudelijke artikelen, informatie met betrekking tot zorgverleners, beoordelingen, meningen en de in de discussiegroepen of in de blogs geplaatste bijdragen zijn afkomstig van derden, waaronder de bij de Website aangesloten deelnemers, zorgverleners of wetenschappers. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Meld een gebrek of zwakke plek

Toch kan het voorkomen dat je een fout of gebrek tegenkomt op ons platform. Dat vinden we natuurlijk heel jammer. We willen je vragen dit bij ons te melden, zodat we het kunnen herstellen.

We stellen het ook erg op prijs als je een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website meldt. We zullen dit zo snel mogelijk proberen te verhelpen.

Stichting kanker.nl adviseert om eventuele adviezen die op de Website zijn geplaatst (waaronder ook medische adviezen van zorgverleners en specialisten) altijd eerst met je eigen behandelende arts af te stemmen. Stichting kanker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de (on)bereikbaarheid daarvan. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij Stichting kanker.nl of haar licentiegevers.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting kanker.nl is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze Website (of enig onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting kanker.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze Website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting kanker.nl nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij Stichting kanker.nl van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de Website, Stichting kanker.nl, KWF kankerbestrijding,  de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) of IKNL schaadt.

Persoonsgegevens

Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens die op de Website openbaar worden gemaakt te verwerken, voor welk doel dan ook, tenzij in een overeenkomst met Stichting kanker.nl uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit houdt onder meer in dat het verboden is om persoonsgegevens te gebruiken voor het initiëren van iedere vorm van communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, social media of post.

Indien je (gedeeltelijk) in strijd handelt met voorgaande verbod handelt verbeur je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van Stichting kanker.nl, waaronder het recht om schadevergoeding te eisen. 

Informatie in de bibliotheek

Met actualiteit bedoelen we dat de partners van kanker.nl de informatie regelmatig (elke 1-2 jaar) controleren op juistheid. In het colofon van elk artikel staat de maand vermeld waarin het artikel voor het laatst geüpdatet is.

Informatie van derden

De Website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Stichting kanker.nl heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Kanker.nl/verwijsgids

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is uitgever van kanker.nl/verwijsgids. IKNL beheert en onderhoudt deze verwijsgids. IKNL stelt de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen, maar kan kan niet garanderen dat alle informatie juist, volledig of actueel is. Zie de website van IKNL voor meer informatie.

Wijzigingen

Stichting kanker.nl kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen. Stichting kanker.nl adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Geschillen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, januari 2017

Formulier
Laat je e-mailadres achter als je wilt dat we contact met je opnemen (dit is niet verplicht)