Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.kanker.nl. De website is het resultaat van een samenwerking tussen KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en IKNL.

Met het aanvinken van de melding ‘Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden’ tijdens het registratieproces op Kanker.nl, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Privacyverklaring) op de overeenkomst. Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Account: het door de Deelnemer op de Website aangemaakte account.
Deelnemer/u: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de Website en de daarop aangeboden Diensten.
Dienst: de door Stichting kanker.nl op de Website aangeboden diensten met betrekking tot het verstrekken, delen en uitwisselen van informatie, ervaringen, berichten en blogs en het modereren daarvan.
Discussiegroep: de discussiegroep op de Website waarbinnen Deelnemers met elkaar informatie, meningen en ervaringen kunnen delen.
Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Stichting kanker.nl: Stichting kanker.nl, gevestigd te (1062 XD) Amsterdam aan de Overschiestraat 65.
Moderatoren: de door Stichting kanker.nl voor de Website aangestelde moderatoren.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deelnemer en Stichting kanker.nl op grond waarvan Deelnemer gebruik kan maken van de Website en de daarop aangeboden Diensten.
Huisregels: de Huisregels die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
Website: de Website www.kanker.nl inclusief de Discussiegroepen, blogs en andere daarop aangeboden functionaliteiten en Diensten.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

2.2. De Website is uitsluitend bedoeld voor Deelnemers van 16 jaar en ouder.

2.3.  Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Stichting kanker.nl uw registratie aanvaardt door een hyperlink te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Op één e-mailadres kan maar één Account worden aangemaakt. Stichting kanker.nl is gerechtigd een registratie van een Deelnemer te weigeren, hij is daarbij niet gehouden zijn redenen in dit verband te vermelden.

3. Dienstverlening

3.1. Met behulp van de Website proberen Stichting kanker.nl en de initiatiefnemers van de Website de kwaliteit van het leven voor mensen die geraakt zijn door kanker te verhogen. De Website is bedoeld om Deelnemers tot elkaar te brengen en te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie afkomstig van andere Deelnemers en partners van de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, zorgaanbieders en wetenschappers. Stichting kanker.nl heeft in dat kader de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook.

3.2. Stichting kanker.nl probeert met behulp van Moderatoren de kwaliteit van de Website zoveel mogelijk te bewaken. De informatie op de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend de medisch inhoudelijke artikelen, informatie met betrekking tot zorgverleners, beoordelingen, meningen en de in de Discussiegroep geplaatste berichten zijn afkomstig van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend andere Deelnemers of de bij de Website aangesloten zorgverleners of wetenschappers. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Stichting kanker.nl kan niet instaan voor de inhoud van de informatie die afkomstig is van derden. Evenmin kan Stichting kanker.nl instaan voor de gedragingen van de Deelnemers binnen de Website.

3.3. U dient eventuele adviezen die op de Website zijn geplaatst (waaronder ook medische adviezen van zorgverleners en specialisten) altijd eerst met uw eigen behandelende arts af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven.

3.4. Stichting kanker.nl spant zich naar alle redelijkheid in zijn systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Stichting kanker.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

3.5. Stichting kanker.nl is gerechtigd (uw toegang tot) de Website of de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

3.6. De Website bevat links naar websites van derden. Op het gebruik van deze websites van derden zijn andere gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Stichting kanker.nl is voor deze websites niet verantwoordelijk.

4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

4.1. U staat er voor in dat alle contactgegevens die u via de Website verstrekt juist en actueel zijn en dat u de Website uitsluitend voor u zelf zult gebruiken. U bent niet gerechtigd uw Account over te dragen aan een derde. Onverminderd voorgaande bent u, ter bescherming van uw privacy, gerechtigd om gebruik te maken van een anonieme gebruikersnaam (de naam die op de Website wordt getoond). Deelnemers kunnen niet zelf de gebruikersnaam wijzigen, u dient daarvoor per e-mail (info@kanker.nl) contact op te nemen met Stichting kanker.nl. Stichting kanker.nl is gerechtigd om aan het wijzigingsverzoek nadere (authenticatie) eisen te stellen en is bovendien gerechtigd om gebruikersnamen te weigeren (bijvoorbeeld in het geval dat deze onnodig grievend, verwarrend of onrechtmatig jegens derden zijn).

4.2. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door u op de Website geplaatste informatie en berichten. Door informatie en berichten op de Website te plaatsen staat u er voor in dat:

(a)  de inhoud niet in strijd is met de Huisregels, de in Nederland geldende wet- en regelgeving dan wel niet anderszins onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat er sprake is van laster of smaad). 
(b)  u met deze informatie en berichten anderen, waaronder andere Deelnemers, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten dan wel op een andere wijze andere Deelnemers lastig valt, en
(c) u de belangen en de goede naam van Stichting kanker.nl en de initiatiefnemers van de Website in het algemeen, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden. 

4.3. Stichting kanker.nl behoudt zich het recht voor om zelf, bijvoorbeeld via de Moderatoren, informatie of berichten in te korten, te wijzigen of te verwijderen van de Website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Verwijdering of wijziging kan onder meer plaatsvinden indien de inhoud van de informatie en/of het bericht onjuist en/of onvolledig is, inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins in strijd is met artikel 4.2. 

4.4. Om gebruik te kunnen maken van het Account heeft u de door Stichting kanker.nl verstrekte inloggegevens nodig. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Account van de Website wordt gemaakt en zult vertrouwelijk omgaan met de inloggegevens. U vrijwaart Stichting kanker.nl volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat, via uw Account, van de Website en de daarop aangeboden Dienst wordt gemaakt.

5. Moderatoren

5.1. Om de kwaliteit van de Website en Dienst te bewaken maakt Stichting kanker.nl gebruik van Moderatoren. Deze Moderatoren handelen namens Stichting kanker.nl. De Moderatoren doen hun uiterste best om de communicatie tussen Deelnemers te bevorderen en een veilige en betrouwbare omgeving te creëren.

5.2. Bij het uitoefenen van hun taak nemen de Moderatoren deze Gebruiksvoorwaarden en de Huisregels als uitgangspunt. Moderatoren zijn onder meer verplicht om in al hun activiteiten en communicatie op de Website steeds duidelijk te maken dat zij als moderator voor de Website optreden.

5.3. Indien u een klacht heeft over de communicatie, handeling of ander optreden van een Moderator kunt u te allen tijde contact opnemen met Stichting kanker.nl via info@kanker.nl. De klacht zal in overeenstemming met de in artikel 13 opgenomen klachtenprocedure door Stichting kanker.nl behandeld worden.

6. Personalisatie van informatie

6.1. Op de Website koppelt Stichting kanker.nl trefwoorden (bijvoorbeeld metadata, tags, labels) aan de op de Website opgenomen informatie, waaronder ook de informatie afkomstig van de Deelnemer in zijn Account of in de Discussiegroep. Aan de hand van deze trefwoorden ordent de Website de informatie en verstrekt de Website aan de Deelnemers informatie op maat.

6.2. Stichting kanker.nl vindt het belangrijk om Deelnemers inzage te geven in de wijze waarop hij gebruikt maakt van de  personalisatie van de informatie. Indien u hier meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@kanker.nl.

7. Persoonsgegevens en privacy

7.1. Op de Website verwerkt Stichting kanker.nl persoonsgegevens. U kunt via de Privacy-instellingen en Discussiegroepen zelf beslissen welke (persoons)gegevens u wilt vrijgeven en met wie u deze informatie wilt delen. U kan bovendien te allen tijde uw Privacy-instellingen en informatie aanpassen of verwijderen. Stichting kanker.nl adviseert u om terughoudend om te gaan met het verstrekken en openbaar maken van uw persoonsgegevens en medische gegevens die tot u herleidbaar zijn en adviseert u om goed de gevolgen van de Privacy-instellingen en openbaarheid van Discussiegroepen door te lezen. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonsgegevens, uw Privacy-instellingen en de openbaarheid van uw bijdragen in de discussiegroepen. 

7.2. Stichting kanker.nl draagt er zorg voor dat de verwerking van de deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Stichting kanker.nl heeft de verwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.3. De op de Website opgenomen Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens op de Website alsmede op het gebruik van alle vertrouwelijke informatie die via de Website wordt verspreid. Stichting kanker.nl adviseert u de Privacyverklaring goed door te lezen.

8. Spam/harvesten

8.1. Het gebruik van (persoons)gegevens van Deelnemers die via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede – maar niet beperkt tot – e-mailadressen van Deelnemers is enkel en alleen toegestaan met het oog op het doel van de Website, het reageren op de informatie en/of het bericht van de betreffende Deelnemer. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens voor enig ander doel te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het verboden is:

  • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van (commerciële, ideële of charitatieve) communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met Deelnemer(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon.
  • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie (waaronder mede doch niet uitsluitend oproepen voor onderzoeken van welke aard dan ook).
  • persoonsgegevens van Deelnemers te verzamelen om welke reden dan ook.


8.2. Indien een Deelnemer of andere gebruiker van de Website (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van Stichting kanker.nl, waaronder het recht om de Overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te eisen.

9. Meldingen inbreuk en onrechtmatig gebruik

9.1. Indien een Deelnemer of een derde van mening is dat er (i) op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hem toekomende intellectuele eigendomsrechten of (ii) een Deelnemer anderszins in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, kan hij via de meldknop op de Website of via de e-mail info@kanker.nl een melding maken van de klacht. De e-mail dient te worden voorzien van een nadere motivering, onderbouwing en bewijsstukken. Stichting kanker.nl zal de klacht conform de in artikel 13 beschreven klachtenprocedure afhandelen. Indien, naar de mening van Stichting kanker.nl, vaststaat dat de klacht gegrond is, zal hij overgaan tot het nemen van passende maatregelen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten bij Stichting kanker.nl of zijn licentiegevers.

10.2. De Deelnemer mag (de informatie op de) Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Het is Deelnemer niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de Website. Dit houdt tevens in dat het Deelnemers niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting kanker.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3. Indien u artikelen, blogs of andere materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op de Website plaatst, verleent u aan Stichting kanker.nl een eeuwigdurend en onbeperkt recht om het door u geplaatste materiaal op de Website te gebruiken. U garandeert dat u gerechtigd bent deze gebruiksrechten te verlenen en vrijwaart Stichting kanker.nl voor eventuele aanspraken dienaangaande.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Ofschoon met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de Dienst Stichting kanker.nl de uiterste zorg nastreeft, kan hij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuiste informatie. Het gebruik van de Website en de Dienst is volledig voor uw eigen risico. Stichting kanker.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

11.2. Stichting kanker.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt, dan wel voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stichting kanker.nl. De totale aansprakelijkheid van Stichting kanker.nl kan nimmer meer bedragen dan Euro 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

12. Duur van de Overeenkomst

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.2. U bent te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst via uw Account of via een email naar info@kanker.nl, per direct op te zeggen.

12.3. Stichting kanker.nl is gerechtigd om uw Account te verwijderen en daarmee de Overeenkomst te beëindigen indien u:

(a) niet binnen twee (2) maanden nadat u zich heeft geregistreerd en evenmin binnen de nadere termijn, gesteld in de door Stichting kanker.nl verzonden herinnering, inlogt op de Website of anderszins de registratie bevestigt. 
(b) langer dan een jaar niet op de Website heeft ingelogd.
(c) u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

12.4. In aanvulling op voorgaande is Stichting kanker.nl te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst, om welke reden dan ook, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden op te zeggen.

12.5. Als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst wordt uw Account en blog verwijderd. De door u op de Website (bijvoorbeeld in de blog of in de Discussiegroep) geplaatste berichten worden niet als gevolg van de beëindiging verwijderd, Stichting kanker.nl draagt er echter zorg voor dat deze berichten geanonimiseerd worden zodat de berichten niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn. Indien nodig zal Stichting kanker.nl het bericht in het kader van de anonimisering moeten aanpassen.

13.  Klachtenregeling

13.1. Klachten over Website, Diensten en het gebruik daarvan door derden kunnen via de e-mail gemeld worden aan info@kanker.nl. Stichting kanker.nl zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van de ontvangst, een reactie sturen en vervolgens de klacht in overeenstemming de Klachtenregeling in behandeling nemen.

14.  Slotbepalingen

14.1. Stichting kanker.nl is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde versie tenminste een maand voordat deze in werking treedt op de Website bekendmaken. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kunt u de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 12.2 opzeggen. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Website en de daarop aangeboden Diensten, wordt daarmee uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.

14.2. Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Stichting kanker.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.