Klachtenregeling

Klachtenregeling ongewenste inhoud op Kanker.nl

ALGEMEEN
Op het melden van klachten via de klachtenprocedure zijn onderstaande voorwaarden, alsmede de Gebruiksvoorwaarden en alle relevante wet- en regelgeving van toepassing. Woorden die in deze klachtenregeling met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden.

Met behulp van de Website proberen Stichting kanker.nl en de initiatiefnemers van de Website de kwaliteit van het leven voor mensen die geraakt zijn door kanker te verhogen. De Website is bedoeld om Deelnemers tot elkaar te brengen en te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie afkomstig van andere Deelnemers. De meeste informatie op de Website is van afkomstig van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend Deelnemers of de bij de Website aangesloten zorgverleners of wetenschappers. Deze informatie kan bijvoorbeeld toezien op medisch inhoudelijke artikelen, informatie met betrekking tot zorgverleners, beoordelingen, meningen, blogs of de in de Discussiegroep geplaatste berichten (hierna: ‘Content’).

Stichting kanker.nl heeft niet de plicht toe te zien of de Content die wordt geplaatst rechtmatig is. Tevens is Stichting kanker.nl niet verplicht om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onrechtmatige activiteiten zouden kunnen duiden. Stichting kanker.nl kan dan ook niet garanderen dat via de Website geen onrechtmatige handelingen plaatsvinden.

Mocht u van mening zijn dat de door een Deelnemer geplaatste Content in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins onrechtmatig of strafbaar is, dan kunt u hier een melding van maken. Stichting kanker.nl zal de melding op de hieronder beschreven wijze beoordelen.

Indien op basis van de uitkomsten van het beoordelingsproces blijkt dat de Content onmiskenbaar in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins onrechtmatig en/of strafbaar is, zal Stichting kanker.nl de betreffende Content direct verwijderen.

Stichting kanker.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering van de Content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding te twijfelen. In dat kader kan Stichting kanker.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende Content onrechtmatig is.

Stichting kanker.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door derden, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van de Website door een Deelnemer of andere derden.

Stichting kanker.nl respecteert en beschermt de privacy van de personen die gebruik maken van de klachtenprocedure. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en zal uitsluitend gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

PROCEDURE
Wanneer u van mening bent dat bepaalde Content in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins onrechtmatig of strafbaar is, kunt u hiervan op 2 manieren melding maken:

(i) via de de link ‘Meld als ongewenst’ naast de betreffende Content (indien aanwezig en indien u zelf Deelnemer bent); of

(ii) via een e-mail met als onderwerp ‘Melding onrechtmatige inhoud’. 

Via de link ‘Meld als ongewenst’ en via een e-mail aan info@kanker.nl kunt u Stichting kanker.nl verzoeken de betreffende Content te verwijderen of de onrechtmatige activiteit stop te zetten. De melding zal vervolgens in behandeling worden genomen door Stichting kanker.nl. Indien u voor uw melding gebruikmaakt van de link, kan Stichting kanker.nl u verzoeken om via de e-mail nadere informatie te verstrekken, alvorens over te gaan tot behandeling van de melding.

Voorwaarde voor de behandeling van een melding via e-mail is dat in de melding de volgende informatie is opgenomen:

 • Uw gebruikersnaam (indien relevant)
 • Uw e-mailadres
 • Indien de melding wordt gedaan namens een onderneming, de naam van de onderneming en de contactpersoon
 • URL van de Content waarvan melding wordt gemaakt
 • Datum en tijdstip van constatering
 • Omschrijving type onrechtmatigheid:
  • smaad, laster
  • verspreiding virussen, spam, stalking
  • discriminatie
  • schending vertrouwelijkheid
  • inbreuk intellectuele eigendomsrechten
  • anderszins onrechtmatige informatie
 • Bewijsstukken (bijvoorbeeld eigen merken, handelsnamen of e-mails met spamberichten) en nadere onderbouwing
 • Soort schade die wordt geleden als gevolg van de informatie

Stichting kanker.nl doet haar uiterste best om binnen 24 uur de ontvangst van de melding te bevestigen. Vervolgens streeft Stichting kanker.nl ernaar om binnen 2 werkdagen de melding te beoordelen.

Indien op basis van de uitkomsten van het beoordelingsproces blijkt dat de Content onmiskenbaar in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins onrechtmatig en/of strafbaar is, zal Stichting kanker.nl de betreffende Content direct verwijderen. Stichting kanker.nl zal u en de Deelnemer van wie de Content afkomstig is per persoonlijk bericht van de verwijdering op de hoogte brengen. Op de plek van de verwijderde Content zal Stichting kanker.nl de volgende tekst plaatsen: “Dit bericht is door Stichting kanker.nl verwijderd (inclusief de reden hiervan)”.

Indien op basis van de uitkomsten van het beoordelingsproces blijkt dat de Content niet onmiskenbaar in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden en ook niet anderszins onrechtmatig en/of strafbaar is, zal Stichting kanker.nl u hiervan via een persoonlijk bericht op de hoogte brengen met een toelichting van de motivatie.