M14TIL - studie (Melanoom)

 • Gesloten voor deelname sinds 01-01-2023

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

In deze studie wordt onderzocht of de behandeling met tumorinfiltrerende lymfocyten een beter effect heeft op de tumor dan het geregistreerde middel ipilimumab. Daarnaast wordt de veiligheid van de behandelingen vergeleken. Ook de impact van de TIL-behandeling op de patiënt en de organisatorische en economische impact van de TIL-behandeling worden geëvalueerd.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 168 patiënten aan deze studie meegedaan.

Toelichting

Tumor-Infiltrating Lymphocyte Therapy or Ipilimumab in Advanced Melanoma

In deze studie is TIL-therapie vergeleken met een standaard-immuuntherapie met de checkpointremmer ipilimumab. De progressie-vrije overleving, dat wil zeggen het percentage van de patiënten dat na een gespecificeerde tijdperiode geen progressie van ziekte vertoont, was bij de TIL-therapie na zes maanden 53% en bij de controlebehandeling met ipilimumab was dat 21%.  Bij een mediane vervolgduur van alle patiënten van 33 maanden, was de zogeheten mediane progressievrije overleving van patiënten die de TIL-therapie hadden gekregen significant beter (7 maanden) dan die van patiënten behandeld met ipilimumab (3 maanden). Daarnaast scoorden de patiënten die met TIL behandeld zijn beter op de kwaliteit van leven dan de patiënten die met ipilimumab zijn behandeld.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

Groep 1 krijgt de standaardbehandeling met ipilimumab.

Groep 2 krijgt de TIL-behandeling. Patiënten ondergaan eerst een chirurgische verwijdering van een melanoomuitzaaiing van ongeveer 3 cm (dm). Uit deze uitzaaiing worden tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) gekweekt. Voor de TIL-behandeling worden patiënten ongeveer 2-3 weken opgenomen in het ziekenhuis. De eerste week krijgen de patiënten chemotherapie toegediend om de witte bloedcellen die in het bloed zitten te verwijderen. Daarna krijgen de patiënten de eigen witte bloedcellen die uit de tumor zijn gekweekt via een infuus toegediend. Ongeveer 4 uur na het infuus met de TIL-cellen krijgen de patiënten hoge dosis interleukine 2 via het infuus toegediend. Vervolgens gebeurt dit elke 8 uur gedurende maximaal 5 dagen (maximaal 15 keer). Het aantal keren dat patiënten IL-2 krijgen hangt sterk af van de bijwerkingen die patiënten van de behandeling ondervinden.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen geven. Behandeling met ipilimumab geeft een verhoogde kans op auto-immuunachtig bijwerking. Bij 1 op de 4-5 patiënten zijn deze bijwerkingen ernstig. De bijwerkingen kunnen zijn:

 • huiduitslag en jeuk
 • diarree door een ontsteking van de dikke darm
 • te snel of te langzaam werkende schildklier
 • ontsteking van de lever
 • ontsteking van de hypofyse (een hormoonproducerend orgaantje in de hersenen)
 • of andere minder vaak voorkomende bijwerkingen.

Bij de TIL-behandeling kan de operatie die nodig is om de TIL te isoleren een bloeding en infectie veroorzaken. Daarnaast kunnen tijdens de opname in het ziekenhuis de volgende bijwerkingen zich voordoen:

 • koorts
 • rillingen
 • algehele malaise
 • verminderde eetlust
 • misselijkheid
 • diarree
 • rode huid
 • lage bloeddruk
 • snelle pols
 • minder plassen
 • kortademig
 • verward

Al deze bijwerkingen zijn slechts tijdelijk en kunnen goed worden bestreden. Tot op heden zijn alle patiënten die TIL hebben gehad volledig hersteld van deze bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

Tijdens de TIL-behandeling (groep 2) worden patiënten 2-3 weken opgenomen in het ziekenhuis. Zowel bij patiënten die geloot hebben voor TIL als voor ipilimumab worden voor, tijdens en na de behandeling extra bloed en biopten afgenomen in het kader van de studie. U krijgt enkele malen vragenlijsten voorgelegd zodat u kunt aangeven hoe u de behandeling heeft ervaren en hoe u zich voelt.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Randomized phase III study comparing a non-myeloablative lymphocyte depleting regimen of chemotherapy followed by infusion of tumor infiltrating lymphocytes and interleukin-2 to standard ipilimumab treatment in metastatic melanoma.

Kankersoort

 • melanoom

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

168

Initiatiefnemers

Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI, AMSTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Gerandomiseerde fase III-studie waarin een behandeling met afweerremmende chemotherapie, waarna een infuus met tumorinfiltrerende lymfocyten gevolgd door behandeling met interleukine-2 wordt vergeleken met de standaard ipilimumabbehandeling bij patiënten met gemetastaseerd melanoom.

Extra informatie
Kijk op www.avl.nl/TIL-studie voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

27-02-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.