CATALYST- studie (Hoofd-halskanker, Melanoom, Borstkanker)

 • Open sinds 01-02-2023

Onderzoek naar een nieuwe behandeling met het middel CyPep-1 voor patiënten met gevorderde of uitgezaaide hoofd-halskanker, melanoom of triple-negatieve borstkanker (TNBC).

Doel onderzoek

Een onderzoek voor het beoordelen van de veiligheid en werkzaamheid van het middel CyPep-1 in combinatie met pembrolizumab voor de behandeling van gevorderde of uitgezaaide hoofd-halskanker, melanoom of triple-negatieve borstkanker (TNBC).

CyPep-1 is een klein molecuul (peptide) dat in een laboratorium is ontwikkeld. CyPep-1 bindt aan tumorcellen en verandert de buitenrand (het membraan) ervan. Na deze verandering begint de cel zijn inhoud te lekken en gaat deze uiteindelijk dood. Door deze lekkage wordt het immuunsysteem van het lichaam aangezet om meer tumorcellen in hetzelfde gebied te doden.
CyPep-1 is heel klein. De beste manier om het dichtbij de tumorcellen te krijgen is daarom om het rechtstreeks in de tumor te injecteren. Op die manier hoeft CyPep-1 niet door het hele lichaam te reizen voordat het bij de tumor komt en naar verwachting heeft het zo het grootste effect.

CyPep-1 kan worden gecombineerd met een geneesmiddel dat pembrolizumab heet. Tumorcellen kunnen signalen afgeven die het immuunsysteem blokkeren. Het immuunsysteem kan de tumorcellen dan niet meer goed aanvallen. Pembrolizumab is gemaakt om in te werken op die blokkerende signalen. Het immuunsysteem wordt zo gestimuleerd om weer tumorcellen aan te vallen. We verwachten dat behandeling met CyPep-1 en pembrolizumab samen het immuunsysteem actiever kan maken om tumorcellen te doden.

CyPep-1 is een experimenteel middel, omdat het door geen enkele overheidsinstantie is goedgekeurd om in de handel te brengen. Pembrolizumab is wel goedgekeurd en is op recept verkrijgbaar voor de behandeling van verschillende vormen van kanker, waaronder hoofd-halskanker, melanoom of triple-negatieve borstkanker (TNBC).

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met gevorderde of uitgezaaide hoofd-halskanker, melanoom of triple-negatieve borstkanker (TNBC).
 • Patiënten hebben een minimale levensverwachting van 3 maanden.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger/geven geen borstvoeding. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens dit onderzoek.

Behandeling

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2 maanden tot maximaal 27 maanden.

Stap 1: Geschiktheidsonderzoek
Eerst wordt met onderzoeken bepaald of de patiënt geschikt is om mee te kunnen doen aan dit onderzoek. De zijn onder andere de volgende onderzoeken:

 • Lichamelijk onderzoek. De onderzoeker luistert bijvoorbeeld naar het hart en longen en meet de bloeddruk, hartslag, gewicht, lengte en temperatuur.
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • De patiënt staat een stukje tumorweefsel af voor onderzoek. Wanneer er tumorweefsel bewaard is gebleven, dan hoeft dit niet opnieuw gedaan te worden.
 • CT-of MRI-scan.

Stap 2: de behandeling
De patiënt krijgt het middel CyPep-1 elke 2 weken toegediend, in combinatie met pembrolizumab dat elke 6 weken wordt toegediend.

 • CyPep-1 wordt via een injectie in de tumor toegediend.
 • Pembrolizumab wordt via een infuus (via een slangetje rechtstreeks in de ader) toegediend.

Voor de eerste toediening van CyPep-1 krijgt de patiënt een geneesmiddel met een anti-histamine om mogelijke allergische reacties te voorkomen.

Stap 3: onderzoeken en metingen
Dit onderzoek bestaat uit ‘cycli’. Alle cycli duren 6 weken en hebben een vergelijkbare opzet. Tijdens elke cyclus krijgt de patiënt de onderzoeksbehandeling en voeren we een aantal testen uit. Aan het einde van elke cyclus wordt beoordeeld of de patiënt kan doorgaan met de volgende cyclus. Tijdens een cyclus moet de patiënt 4 keer naar het ziekenhuis komen. Zo’n ziekenhuisbezoek duurt ongeveer 4 tot 6 uur. In totaal krijgt de patiënt maximaal 18 cycli onderzoeksbehandeling.

Tijdens elke cyclus worden er onderzoeken en metingen gedaan, zoals:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • Een hartfilmpje (ECG).
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • CT- of MRI-scan.
 • Eén biopt van de tumor (enkel tijdens visite 4 van de 1e cyclus).

Stap 4: Bezoek einde behandeling en nacontrole
Zeven dagen na de laatste injectie CyPep-1 heeft de patiënt een bezoek einde behandeling gevolgd door een bezoek voor nacontrole na 30 dagen.
Als de patiënt eerder stopt met de onderzoeksbehandeling, vindt er elke 8 weken na de laatste injectie met CyPep-1 een nacontrole plaats totdat de ziekte erger wordt of de patiënt met een nieuwe behandeling begint. Ook wordt er regelmatig telefonisch contact opgenomen met de patiënt om te horen hoe het gaat.

De behandeling wordt o.a. gestopt als:

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben.

Voor CyPep-1:
De meest voorkomende bijwerking is lichte pijn op de injectieplaats. Tot op heden zijn er geen ernstige bijwerkingen gemeld die verband houden met de toediening van CyPep-1.
Aangezien CyPep-1 een onderzoeksmiddel is, kunnen er ook andere risico's zijn die nog onbekend zijn.

Voor pembrolizumab zijn de zeer vaak voorkomende bijwerkingen:

 • Jeukende huid
 • Diarree
 • Hoesten

Extra belasting voor patiënt

De patiënt kan last krijgen van de bijwerkingen of nadelige effecten van CyPep-1 in combinatie

 • Met pembrolizumab.
 • De patiënt kan last hebben van de metingen tijdens het onderzoek. Bijvoorbeeld: bloedafname kan wat pijn doen of een bloeduitstorting geven.
 • Meedoen aan het onderzoek kost extra tijd.
 • De patiënt moet zich houden aan de afspraken die horen bij het onderzoek.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC
 • Maastricht UMC+

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 1b/2a, Open-Label, Multi-Center Study of CyPep-1 in Combination With Pembrolizumab to Evaluate the Efficacy and Safety of CyPep-1 in Patients With Advanced or Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC), Melanoma, or Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) (CATALYST)

Kankersoort

 • borstkanker
 • hoofd-halskanker
 • melanoom
 • plaveiselcelcarcinoom

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

90 (waarvan 12 in Nederland)

Initiatiefnemers

Cytovation ASA, Bergen, Noorwegen

Coördinatoren

Dr. F.L. Opdam, Dr. F.A.L.M. Eskens, Dr. M.J.B. Aarts

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een open-label, multicenter, fase 1b/2a-onderzoek naar CyPep-1 in combinatie
met pembrolizumab voor het beoordelen van de werkzaamheid en veiligheid van CyPep-1 bij patiënten met gevorderd of uitgezaaid plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied (HNSCC), melanoom of triple-negatieve borstkanker (TNBC) (CATALYST)

Datum laatste controle

01-02-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.