MK7684A-005 - studie (Baarmoederhalskanker, Baarmoederkanker, Blaaskanker, Borstkanker, Eierstokkanker, Galblaaskanker, Galwegkanker, Hoofd-halskanker, Leverkanker, Maagkanker, Slokdarmkanker)

 • Open sinds 01-11-2021

Er wordt onderzoek gedaan naar het nieuwe geneesmiddel MK7684A (een combinatie van vibostolimab en pembrolizumab) in combinatie met of zonder andere kankerbehandelingen bij deelnemers met een vast tumor die niet operatief verwijderd kan worden of die is uitgezaaid.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is:

 • Uitzoeken hoe veilig en werkzaam verschillende combinaties onderzoeksmiddelen zijn voor de behandeling van bepaalde vaste tumoren.
 • Uitzoeken hoe goed MK7684A (een combinatie van vibostolimab en pembrolizumab) werkt in vergelijking met een behandeling met alleen pembrolizumab, bij de behandeling van vrouwen met baarmoederhalskanker.
 • Uitzoeken of behandeling met MK7684A een betere kwaliteit van leven geeft dan behandeling met alleen pembrolizumab, bij vrouwen met baarmoederhalskanker.
 • Uitzoeken hoe goed de onderzoeksmiddelen verdragen worden.
 • Meten wat er met de onderzoeksmiddelen gebeurt in het lichaam.

Het onderzoeksmiddel MK7684A is een combinatie van vibostolimab en pembrolizumab. Dit combinatiemiddel wordt nog onderzocht, en kan nog niet worden voorgeschreven door artsen (buiten onderzoek). Pembrolizumab is op recept verkrijgbaar voor verschillende soorten kanker (onder meer melanoom, longkanker en hodgkinlymfoom), maar nog niet voor deze kankersoorten.
Lenvatinib is op recept verkrijgbaar voor verschillende soorten kanker (onder meer schildklierkanker en gevorderd of niet-operabele levercelkanker). In het onderzoek wordt MK7684A ook getest wanneer het wordt gegeven in combinatie met standaardchemotherapieën, waaronder cisplatine, fluorouracil (5-FU) en paclitaxel. De combinatie van MK-7684A en deze goedgekeurde kankerbehandelingen is experimenteel.

Pembrolizumab en vibostolimab zijn immuuntherapieën, en werken door het afweersysteem te helpen kankercellen te bestrijden. Lenvatinib is een middel wat de tumorgroei kan vertragen, door de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes rondom de tumor te blokkeren.
Capecitabine, Carboplatine, Cisplatine, Docetaxel, Fluorouracil (5-FU), Gemcitabine, Oxaliplatine en Paclitaxel zijn chemotherapieën. Chemotherapie wordt gebruikt om de kankercellen te doden of de groei ervan te verminderen.  Bevacizumab is een zogenoemd "monoklonaal antilichaam" dat in combinatie met chemotherapie wordt gegeven. In dit onderzoek worden verschillende combinaties van middelen onderzocht. We kijken daarbij of bepaalde combinaties beter werken voor de behandeling en de beheersing van de tumor.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een bepaald soort gevorderde en/of uitgezaaide kanker (baarmoederhalskanker, baarmoederkanker, blaaskanker, borstkanker, eierstokkanker, galblaaskanker, galwegkanker, hoofd-halskanker, leverkanker, maagkanker of slokdarmkanker).
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens en enige tijd na dit onderzoek.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden deels door loting verdeeld in groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek wel in welke groep ze terechtkomen. Deelname aan de studie duurt maximaal 3,5 jaar, waarvan de behandeling tot 2 of 3 jaar duurt. De duur van uw deelname wordt bepaald door het aantal proefpersonen dat al is gestart, de gezondheid en of de patiënt de onderzoeksbehandeling verdraagt.

Stap 1: Screening
Eerst wordt bepaald of de patiënt geschikt is om mee te doen. De screeningsfase zal maximaal 4 of 8 weken duren. Tijdens deze fase bezoekt de patiënt 1 of meerdere keren het ziekenhuis en wordt een aantal onderzoeken gedaan. Voorbeelden zijn:

 • Onderzoek naar de medische voorgeschiedenis inclusief eerdere behandelingen en gebruikte medicijnen.
 • Vragen over etnische afkomst, omdat deze informatie nodig is om de werking van de onderzoeksmiddelen te kunnen bepalen bij verschillende groepen mensen.
 • Lichamelijk onderzoek.
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • Hartfilmpje (ECG).
 • Meting van de vitale functies (temperatuur, bloeddruk, hartslag, ademhaling) en lengte en gewicht.
 • CT- en MRI- en botscan (indien nog niet beschikbaar).
 • Biopsie (afname van een klein stukje weefsel) van de tumor. Afhankelijk van in welke groep de patiënt meedoet, wordt een stukje tumorweefsel van een eerder afgenomen biopt gebruikt. Als er geen geschikt recent weefsel beschikbaar is, kan het zijn dat er een nieuw biopt moet worden afgenomen.
 • Als de patiënt baarmoeder- of leverkanker heeft, wordt er een MUGA-scan gemaakt en een onderzoek van de mond en tanden.

Stap 2: de behandeling
De behandeling die de patiënt krijgt, hangt af van welk soort kanker hij/zij heeft. Bij sommige soorten kanker zal de behandeling die men krijgt ook afhangen van de resultaten van biomarkertests. Biomarkers zijn specifieke kenmerken die in sommige weefsels, bloed of andere lichaamsvloeistoffen kunnen worden aangetroffen. Aan de hand van sommige biomarkers kunnen artsen bepalen welke behandeling mogelijk beter werkt.
Deelnemers aan dit onderzoek worden aan de hand van de kankersoort ingedeeld in een behandelgroep.

Stap 3: bezoeken en metingen
Voor het onderzoek is het nodig dat de patiënt regelmatig naar het ziekenhuis komt, minimaal 1 keer per 3 weken en mogelijk vaker. Een bezoek duurt 2 tot 4 uur. Voorbeelden van de onderzoeken en metingen zijn: 

 • Lichamelijk onderzoek en metingen van de vitale functies.
 • Hartfilmpje (ECG), indien nodig.
 • Bloedafname, tijdens elk bezoek.
 • Urine-onderzoek.
 • CT- of MRI-scans, en botscans om te controleren of de kanker beter of slechter wordt, om de 9 weken.
 • De patiënt krijgt de onderzoeksbehandeling per infuus (indien van toepassing).
 • De patiënt krijgt de onderzoeksmiddelen Lenvatinib of Capecitabine mee naar huis (indien van toepassing).

Stap 4: nacontrole
Nadat de patiënt is gestopt met de onderzoeksbehandeling, begint de controle. Het eerste controlebezoek is zo snel mogelijk na het stoppen. Het tweede controlebezoek is ongeveer 30 dagen na de laatste toediening van de onderzoeksbehandeling, of voordat u aan een nieuwe behandeling tegen de kanker begint. Ongeveer 30 dagen na de laatste toediening van Permrolizumab, of voordat hij/zij aan een nieuwe behandeling tegen kanker begint, komt hij/zij terug voor een controle voor de veiligheid. Hierna begint de periode van nacontroles.

Als de patiënt is gestopt met alle onderzoeksmiddelen en de kanker is niet erger geworden, komt de patiënt elke 9 of elke 12 weken terug voor een controlebezoek met een CT- of MRI-scan en een botscan. Deze scans worden gemaakt totdat de tumor groeit, de patiënt een nieuwe behandeling tegen kanker krijgt of de patiënt besluit met het onderzoek te stoppen.
Als de tumor is gegroeid, nemen we minimaal iedere 3 weken contact op om te vragen hoe het gaat. Dit doen we tot het einde van het gehele onderzoek.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben.

Meest voorkomende bijwerkingen van Pembrolizumab:

 • Jeukende huid.
 • Dunne of waterige ontlasting.
 • Hoesten.

Meest voorkomende bijwerkingen van Vibostolimab (MK7684)

 • Vermoeidheid.
 • Jeukende huid.
 • Misselijkheid.
 • (Huid)uitslag.
 • Gewrichtspijn.

Meest voorkomende bijwerkingen van MK7684A (een combinatie van vibostolimab en pembrolizumab in één infuus):

 • Vermoeidheid.
 • Jeukende huid.
 • Misselijkheid en overgeven.
 • (Huid)uitslag.
 • Diarree.
 • Koude rillingen.
 • Koorts.
 • Verhoging van bepaalde enzymen in het bloed, dit kan wijzen op ontsteking van de alvleesklier.
 • Verhoging van leverenzymen in het bloed, dit kan wijzen op ontsteking van de lever.

Meest voorkomende bijwerkingen van Lenvatinib:

 • Beroerte, of bloeding in de hersenen.
 • Bloedstolsel in de benen of longen (longembolie).
 • Hartproblemen, hartkloppingen of een hartaanval.
 • Abnormale verbindingen tussen verschillende organen in het lichaam of tussen een orgaan en een ander lichaamsdeel, zoals de huid of luchtpijp (fistelvorming), of het ontstaan van een gat in de darmwand dat ernstige buikpijn kan veroorzaken (darmperforatie).
 • Bloeding in het lichaam, met name in de darmen- kan zwarte, teerachtige of bloederige ontlasting veroorzaken.
 • Diarree, misselijkheid en overgeven.
 • Uitdroging en nierfalen.
 • Een verminderd pompvermogen van het hart dat ernstige kortademigheid kan veroorzaken (hartfalen).
 • Leverbeschadiging of -falen – of leverfunctiestoornis.

Voor Bevacizumab, 5-FU, Cisplatine,Capecitabine, Carboplatine, Docetaxel, Gemcitabine, Oxaliplatine en Paclitaxel:
Als de patiënt Bevacizumab, 5-FU, Cisplatine,Capecitabine, Carboplatine, Docetaxel, Gemcitabine, Oxaliplatine of Paclitaxel krijgt, dan bespreekt de onderzoeksarts de bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

Mogelijke bijwerkingen of nadelige effecten van het onderzoeksmiddel/middelen:

 • Extra metingen en onderzoeken die mogelijk voor ongemak kunnen zorgen.
 • Meedoen aan het onderzoek kost extra tijd.
 • Langere of extra ziekenhuisbezoeken/-opnames.
 • De vragenlijsten kunnen confronterend zijn.
 • De patiënt moet zich houden aan strenge regels over het innemen medicijnen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Multicenter, Open-label, Phase 2 Basket Study of MK-7684A, a Coformation of Vibostolimab (MK-7684) with Pembrolizumab (MK-3475), With or Without Other Anticancer Therapies in Participants with Selected Solid Tumors

Kankersoort

 • baarmoederhalskanker
 • baarmoederkanker
 • blaaskanker, niet-spierinvasief
 • blaaskanker, spierinvasief
 • borstkanker
 • eierstokkanker
 • galwegkanker
 • hoofd-halskanker
 • leverkanker
 • maagkanker
 • slokdarmkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

610 (waarvan 12 uit Nederland)

Initiatiefnemers

Merck Sharp & Dohme (MSD B.V.), Haarlem

Coördinatoren

N/A

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Onderzoek naar MK7684A-005 in combinatie met of zonder andere kankerbehandelingen bij deelnemers met bepaalde solide tumoren MK7684A-005

Datum laatste controle

12-03-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.