BOOG 2019-01 TIBET - studie (Borstkanker)

 • Borstkanker
 • Open sinds 01-06-2020

Behandeldoelen voor uitgezaaide borstkanker zijn vooral gericht op het verminderen van klachten die de tumor veroorzaakt, en het verlengen van de overleving met behoud van kwaliteit van leven. Het gebruik van een nieuw experimenteel middel, trifluridine/tipiracil (TAS-102, LONSURF®) wordt in deze studie onderzocht. Uit eerder onderzoek bij patiënten met dikke darmkanker blijkt dat zij, ondanks eerder gebruik van 5-FU/capecitabine, overlevingsvoordeel kunnen hebben van het onderzoeksmiddel TAS-102. Het onderzoek richt zich op de vraag of bij patiënten met borstkanker, ondanks al eerder gebruik van 5 FU/capecitabine, het onderzoeksmiddel ook effectief kan zijn.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is de werkzaamheid van het nieuwe middel TAS-102 te onderzoeken bij de patiënten met uitgezaaide borstkanker, bij patiënten die voorafgaand zijn behandeld met onder andere capecitabine. Ook evalueren we de veiligheid van het middel en bestuderen we de gevolgen van de behandeling met TAS-102 op de kwaliteit van het leven door middel van het stellen van gestructureerde vragen.

Toelichting:
TAS-102 werd goedgekeurd voor gebruik bij uitgezaaide kanker onder de naam Lonsurf®. Tot nu toe zijn al meer dan 30.000 personen wereldwijd met TAS-102 behandeld.

TAS-102 wordt redelijk goed verdragen en veroorzaakt geen relevant hand-voet klachten, zoals bij capecitabine voor kan komen. Er kan worden verwacht dat patiënten met ER-positieve, HER2-negatieve uitgezaaide borstkanker, die ongevoelig zijn voor capecitabine, baat kunnen hebben bij het gebruik van TAS-102. Daarom wordt voorgesteld de werkzaamheid en de veiligheid van TAS-102 te bestuderen bij patienten met uitgezaaide borstkanker , die voorbehandeld zijn met eerdere chemotherapie zoals een anthracycline, een taxaan en capecitabine.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënt heeft een uitgezaaid Her2-negatieve, ER-positieve vorm van borstkanker en is eerder behandeld met capecitabine.
 • Patient dient een eerdere behandeling met een antracycline en een taxaan te hebben ondergaan.
 • Patient heeft adequaat bloedbeeld, lever- en nierfunctietesten.
 • Patient heeft niet meer dan twee lijnen chemotherapie voor uitgezaaide borstkanker.
 • Patient heeft een WHO-performance status van ≤ 1 of KI ≥70.

Behandeling

Als uit de verkregen gegevens blijkt dat de patiënt aan het onderzoek kan meedoen, wordt de behandeling gestart. TAS-102 is een behandeling in tabletvorm. De patiënt krijgt TAS-102 twee weken lang tweemaal daags gedurende 5 dagen met vervolgens 2 dagen rust. Hierna volgen 14 dagen zonder behandeling. Deze behandelingscyclus wordt elke 28 dagen herhaald. De hoeveelheid TAS-102 die de patiënt krijgt is gebaseerd op de lengte en gewicht. TAS-102 moet binnen 1 uur na een maaltijd ('s ochtends en 's avonds) worden ingenomen met een glas water. De patiënt kan doorgaan met TAS-102 zo lang de arts vindt dat de patiënt er baat bij heeft of totdat de patiënt ervoor kiest om te stoppen.

Een cyclus (28 dagen) bestaat uit het volgende:

 • Dagen 1-5: TAS-102 oraal 2 maal per dag, met de eerste dosis toegediend in de ochtend van dag 1 van elke cyclus en de laatste dosis toegediend in de avond van dag 5
 • Dagen 6-7: herstel (geen inname TAS-102)
 • Dagen 8-12: TAS-102 oraal 2 maal per dag, met de eerste dosis toegediend in de ochtend van dag 8 van elke cyclus en de laatste dosis toegediend in de avond van dag 12
 • Dagen 13-28: herstel (geen inname TAS-102)

De behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De bijwerkingen van de behandeling te hevig zijn
  Afhankelijk van de reactie op de behandeling, kan de arts besluiten om de dosis die de patiënt krijgt te verminderen. Als dit gebeurt dan zal de arts uitleggen waarom dit is gebeurd en de patiënt tevens vertellen welke nieuwe dosis de patiënt de volgende behandelingscyclus moet innemen. Het aantal behandelingscycli wordt bepaald door de onderzoeker (arts). Zolang de onderzoeker vindt dat de patiënt baat heeft bij de behandeling zal deze in overleg met de patiënt gecontinueerd worden.

Zolang de patiënt het TAS-102 neemt, volgt de onderzoeker de gezondheid en de reactie op het onderzoeksmiddel aan de hand van geplande metingen (bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, CT-scan, enz.). Als de patiënt deelnamen aan het onderzoek wilt stoppen, om welke reden dan ook, zal de onderzoeker binnen de 4 weken een eindbezoek voor de patiënt plannen voor een laatste controle in het kader van het onderzoek.
Nadat de patiënt met het onderzoeksmiddel is gestopt, zal de onderzoeker de gezondheid om de 8 weken blijven volgen zolang het onderzoek loopt voor het volgende: afhankelijk van de reden van stopzetting wordt een scan voor tumorevaluatie gemaakt, wordt informatie verzameld over de huidige gezondheidstoestand en een eventuele andere kankerbehandeling en wordt informatie verzameld in verband met nog aanwezige bijwerkingen of nieuwe ernstige klachten.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen:

 • Neutropenie (tekort aan een bepaald type witte bloedcellen) (zeer vaak), febriele [koorts] neutropenie (vaak) en septische shock (soms). De verschijnselen zijn onder meer koude rillingen, koorts, zweten en andere infectieverschijnselen. •
 • Anemie (bloedarmoede of tekort aan rode bloedcellen) (zeer vaak). De verschijnselen zijn onder meer gevoel van kortademigheid, vermoeidheid of bleek zien.
 • Trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes) (zeer vaak). De verschijnselen zijn onder meer ongewone blauwe plekken of bloedingen.
 • Braken (vaak) en diarree (zeer vaak), wat in ernstige of aanhoudende gevallen kan leiden tot uitdroging.
 • Ernstige maag-darmklachten: buikpijn (vaak), vocht in de buik (soms), ontsteking van de dikke darm (soms), acute alvleesklierontsteking (soms), volledige of gedeeltelijke darmafsluiting (soms). De verschijnselen zijn onder meer hevige pijn in maag of darmen, mogelijk met braken, (gedeeltelijk) verstopte darmen, koorts of opgezette buik.
 • Longembolie (soms): bloedstolsel in longen. De verschijnselen zijn onder meer kortademigheid en pijn in de borst of de benen.

Overige zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op 10 gebruikers):

 • Verminderde eetlust
 • Ernstige vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Verminderd aantal leukocyten (bepaald type witte bloedcellen) – dit kan het risico op infectie verhogen 

Als de patiënt last heeft van bijwerkingen van (één van) de geneesmiddelen die de patiënt tijdens dit onderzoek krijgt, kan de onderzoeker:

 • extra metingen uitvoeren ter controle,
 • medicatie geven om de bijwerkingen te verminderen. Die medicatie wordt beschouwd als ondersteunde zorg; ze maakt geen deel uit van het onderzoek.
 • de start van de volgende cyclus uitstellen, zodat de patiënt eerst kan herstellen, 
 • de dosis van TAS-102 verminderen
 • deelname aan het onderzoek stopzetten

Sommige van deze mogelijke bijwerkingen kunnen overlijden tot gevolg hebben. Patiënten wordt gevraagd alle bijwerkingen tijdens het bezoek aan de behandelend arts te melden. Ook als de patiënt iets niet vertrouwt of als deze zich ergens zorgen over maakt.

Extra belasting voor patiënt

Zolang de patiënt het onderzoeksmiddel neemt, volgt de onderzoeker de gezondheid en de reactie op het onderzoeksmiddel aan de hand van geplande metingen (bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, CT-scan, enz.).
De ziekenhuisbezoeken tijdens de behandelingsperiode van het onderzoek zijn niet anders dan bij gebruikelijke zorg, wel zal de onderzoeker soms extra metingen doen. Aan het begin en op het einde van het onderzoek kunnen er bezoeken en metingen voorzien zijn die geen deel uitmaken van de gebruikelijke zorg.

 • Zwangerschapstest voorafgaand aan het onderzoek
 • 2 x ECG
 • Maximaal 2 extra CT scans
 • Maximaal 1 extra botscan

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amphia Ziekenhuis locatie Molengracht
 • Catharina Ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Maastricht UMC+
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • UMC Utrecht
 • Zuyderland

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

TIBET: Fase-II-onderzoek met trifluridine/tipiracil (TAS102) bij patiënten met ER-positief, Her2-negatief uitgezaaide borstkanker die eerder behandeld zijn met chemotherapie.

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

50

Initiatiefnemers

BOOG, Servier

Coördinatoren

 • M.E.M.M. Bos, MD, PhD, ErasmusMC
 • R.M. Bijlsma, MD, PhD, UMC Utrecht

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een fase-II-onderzoek waarin de werkzaamheid van trifluridine/tipiracil (TAS102, LONSURF®) wordt geëvalueerd bij patiënten met uitgezaaide borstkanker die eerder behandeld zijn met andere vormen van chemotherapie, zoals Capecitabine. (TIBET studie).

Extra informatie website BOOG

Datum laatste controle

06-05-2021