BOOG 2018-01 TRAIN 3 - studie (Borstkanker)

 • Gesloten voor deelname sinds 12-05-2021

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

In dit onderzoek wordt bekeken of het aantal kuren chemotherapie kan worden verminderd in het geval van een vroege reactie van de tumor op chemotherapie in combinatie met HER2-blokkade. Dit wordt gedaan bij patiënten die chemotherapie krijgen voorafgaand aan een operatie voor borstkanker door tijdens de behandeling bij herhaling te evalueren of de tumor kleiner wordt. Er wordt hiervoor na elke drie kuren een MRI-scan van de borst en eventueel een echo van de oksel met daarbij een biopt of punctie van een lymfeklier gedaan.
Als op de MRI scan geen tumor meer zichtbaar is (volledige respons) en de patiënt heeft een tumor die niet alleen HER2-positief maar ook hormoonreceptor-positief worden er ook vacuüm biopten genomen van het tumorgebied. Wanneer de MRI scan een volledige respons van de tumor laat zien en wanneer er bij eventuele extra biopten geen tumorcellen meer worden gevonden worden patiënten vervroegd geopereerd. Indien er in het verwijderde weefsel vervolgens toch nog kankercellen worden gevonden, zal de patiënt na de operatie de resterende drie tot zes kuren alsnog krijgen om het huidige veel gebruikte schema van negen kuren vol te maken. In dat geval zal daarna behandeling met 14 kuren trastuzumab emtansine1 volgen (T-DM1). Indien er bij de operatie geen tumorcellen meer worden gevonden, krijgen patiënten in totaal één jaar trastuzumab en pertuzumab.

Onderzoeksvragen:

 • Of de ziektevrije-overleving even goed is wanneer je het aantal chemotherapie kuren aanpast aan de tumorrespons als wanneer alle patiënten de standaard negen kuren krijgen
 • Of een pathologisch complete respons na drie en zes kuren even goede lange termijn uitkomsten laat zien als een pathologisch complete respons na negen kuren
 • In welke mate de reactie van de tumor (respons) op de chemotherapie op beeldvorming vergelijkbaar is met de daadwerkelijke reactie van de tumor
 • Of laboratoriumtechnieken kunnen voorspellen welke tumoren goed en welke tumoren minder goed op de behandeling zullen reageren. Daarbij wordt gekeken naar speciale weefselkenmerken van de tumorcellen.

Toelichting
Bij stadium II-III HER2-positieve borstkanker wordt vaak chemotherapie gegeven voorafgaand aan de operatie. Dit heeft als voordeel dat de respons op de chemotherapie ten tijde van de operatie kan worden geëvalueerd. Ook is het zo dat patiënten vaker borstsparend geopereerd kunnen worden na chemotherapie vóór de operatie. Er is niet één standaard chemotherapie schema dat wordt gegeven. Wel is het zo dat in eerder wetenschappelijk onderzoek een voordeel is aangetoond van het combineren van chemotherapie met twee verschillende soorten HER2-remmers. Dit zijn middelen die specifiek aangrijpen op het HER2-eiwit. Dit zijn trastuzumab2 en pertuzumab3.

Een veelgebruikt schema is een combinatie van carboplatin4, paclitaxel5, trastuzumab en pertuzumab (PTC-Ptz). Hiervan worden nu standaard negen kuren gegeven voor de operatie, onafhankelijk van hoe goed de tumor reageert op de behandeling. Na de behandeling in een eerder wetenschappelijk onderzoek (TRAIN-2 studie) zien we bij een groot gedeelte van de patiënten (68%) een complete pathologische respons. Dit betekent dat er bij de operatie in het verwijderde weefsel geen kankercellen meer werden gevonden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een pathologisch complete respons een voorspeller is voor goede lange termijn uitkomsten. Daarnaast is bekend dat we een pathologische complete respons voor een groot deel kunnen voorspellen door middel van een MRI-scan van de borst en een echo met een biopt van de lymfeklieren in de oksel. Het is waarschijnlijk dat niet alle patiënten die behandeld worden met PTC-Ptz alle negen kuren nodig hebben. Deze negen kuren geven vervelende bijwerkingen. Het is dus waardevol om te onderzoeken of door middel van radiologische evaluatie het aantal chemotherapie kuren kan worden aangepast aan de tumor respons.

Indien er bij patiënten na voorbehandeling met chemotherapie bij de operatie nog rest ziekte wordt gevonden, maakt de behandeling met T-DM1 het risico op terugkeer van de ziekte kleiner. T-DM1 combineert chemotherapie (emtansine) met trastuzumab waardoor de chemotherapie direct bij de tumorcellen terecht komt. De behandeling van T-DM1 na de operatie is nog geen standaard zorg, maar het is de verwachting dat tijdens de looptijd van deze studie dit wel zo zal worden.

Merknamen:
1. Kadycla®
2. Herceptin®
3. Perjeta®
4. Carboplatine®, Carbosin®
5. Taxol®, Paclitaxin®

Onderzoeksresultaten

Toelichting

Resultaten van de studie volgen nog.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

Alle deelnemende patiënten zullen hetzelfde chemotherapie-schema in combinatie met trastuzumab en pertuzumab krijgen. Het schema bestaat uit drie tot negen kuren PTC-Ptz (paclitaxel, trastuzumab, carboplatin en pertuzumab). Bij dit schema duurt een cyclus drie weken. Iemand die negen kuren chemotherapie krijgt is dus in totaal 27 weken bezig. Het schema voor de operatie ziet er als volgt uit:

Paclitaxel - trastuzumab - carboplatin - pertuzumab (PTC-Ptz)
Op dag 1 van een kuur van drie weken worden de volgende middelen gegeven:

 • Herceptin® (trastuzumab)
 • Carboplatin
 • Paclitaxel
 • Pertuzumab

Op dag 8 van een kuur van drie weken wordt het volgende middel gegeven:

 • Paclitaxel

Na de operatie is de behandeling afhankelijk van de uitslag van de operatie.

Complete respons: gedurende een jaar trastuzumab - pertuzumab (T-Ptz)
Op dag 1 van een kuur van 3 weken krijgt u de volgende middelen (en de duur van het infuus):

 • Trastuzumab (30 minuten (bij subcutane toediening 5 minuten)
 • Pertuzumab (30 minuten)

Geen complete respons: 14 kuren trastuzumab emtansine (T-DM1)
Indien er minder dan 9 kuren chemotherapie zijn gegeven, worden deze na de operatie afgemaakt. Daarna start de behandeling met T-DM1.
Op dag 1 van een kuur van 3 weken krijgt u het volgende middel (en de duur van het infuus):

 • Trastuzumab emtansine (60 minuten bij kuur 1, daarna 30 minuten)

De behandeling wordt gestopt als:

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De ziekte verergert.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van carboplatin en paclitaxel zijn:

 • Verminderde eetlust/ smaakverandering
 • Misselijkheid en braken
 • Haaruitval
 • Bloedarmoede
 • Verhoogde vatbaarheid voor infecties
 • Verhoogde kans op bloedingen
 • Zenuwstelselbeschadiging (neuropathie)

Trastuzumab

 • Vanwege een mogelijke afname van de pompfunctie van het hart wordt de hartfunctie elk drie maanden gecontroleerd en op indicatie vaker.

Pertuzumab

 • Diarree
 • Huiduitslag

T-DM1

 • Mogelijke afname van de pompfunctie van het hart
 • Bloedarmoede
 • Verhoogde kans op bloedingen
 • Zenuwstelselbeschadiging (neuropathie)

Belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten ondergaan vooraf lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek (onder andere beenmerg-, lever- en nierfunctie) en onderzoek naar de pompfunctie van het hart: deze onderzoeken vinden ook plaats bij behandeling buiten de studie.
 • Voor de start van de behandeling wordt beeldvormend onderzoek van de borst verricht en weefsel afgenomen van de tumor (biopten) → deze onderzoeken vinden ook plaats als patiënten buiten de studie wordt behandeld.
 • Beeldvorming van de borst en oksel wordt iedere drie kuren verricht.

Extra belasting voor patiënt

 • Alle deelnemende patiënten worden naast de trastuzumab (huidige praktijk) in totaal ook 1 jaar met pertuzumab behandeld.
 • Indien de tumor na drie kuren nog niet helemaal is verdwenen, kan het nodig zijn dat er vaker dan normaal een MRI-scan en eventueel een echo van de oksel gemaakt wordt. Dit is maximaal twee keer vaker dan normaal.
 • Indien er op de MRI-scan een volledige tumorrespons wordt gezien, kan het soms nodig zijn een extra biopt of punctie van de oksel te ondergaan.
 • Bij hormoongevoelige borstkanker worden er bij een volledige tumorrespons op de MRI scan vacuüm biopten genomen van de borst om dit te bevestigen.
 • Optioneel wetenschappelijk laboratorium onderzoek: indien patiënten hier aan deelnemen wordt gevraagd één keer een extra biopsie te ondergaan en vier keer extra buisjes bloed af te staan tijdens routine bloedonderzoek.
 • Optioneel: er worden vier keer kwaliteit van leven vragenlijsten afgenomen.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Image-guided de-escalation of neoadjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer: the TRAIN-3 study

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

472

Initiatiefnemers

Dr. Gabe S Sonke, Internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Coördinatoren

S. (Suzanne) Jager

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Verminderen van het aantal kuren chemotherapie op geleide van de tumor respons op beeldvorming bij HER2-positieve borstkanker: de TRAIN-3 studie

Extra informatie

 • Kijk op de website van de BOOG voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek. 

Datum laatste controle

31-07-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.