CINC280A230 / GEOMETRY-III - studie (Niet-kleincellige longkanker)

 • Open sinds 13-01-2021

Onderzoek naar de effecten van het nieuwe medicijn capmatinib bij patiënten met gevorderde of uitgezaaide niet-kleincellige longkanker, die hiervoor al eerder zijn behandeld.

Doel onderzoek

In dit onderzoek wordt onderzocht of het nieuwe middel capmatinib werkzamer is (de groei van kankercellen beter remt) dan de veel toegepaste chemotherapie docetaxel. Daarnaast wordt beoordeeld of een behandeling met capmatinib voldoende veilig is. De effecten van capmatinib en docetaxel worden met elkaar vergeleken.

Het onderzoek wordt gedaan bij patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide niet-kleincellige longkanker met een mutatie van het MET-gen in het zogenoemde exon 14. Exon 14 is een bepaald deel van het gen. Deze patiënten mogen geen mutaties hebben van andere genen (EGFR-gen en ALK-gen) en moeten al eerder behandeld zijn voor hun niet-kleincellige longkanker.
Een mutatie van het MET-gen betekent helaas een slechte prognose. Er is nog geen goedgekeurde behandeling die specifiek gericht is op het ontregelde MET-gen. Tot nu toe wordt al eerder behandelde uitgezaaide niet-kleincellige longkanker met een mutatie van het MET-gen behandeld met de chemotherapie docetaxel. Chemotherapie doodt de kankercellen, maar tast ook gezonde cellen aan. Dat betekent dat chemotherapie ernstige bijwerkingen kan hebben.
Capmatinib is een zogenoemd doelgericht geneesmiddel, en is speciaal gericht op het MET-gen. Het middel blokkeert de effecten van het ontregelde MET-gen en kan op die manier mogelijk de groei van kankercellen remmen en de kanker onder controle houden.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (stadium 3 of 4).
 • Patiënten met een mutatie van het MET-gen in het zogenoemde exon 14.
 • Patiënten komen niet in aanmerking voor een operatie of bestraling.
 • Patiënten zijn eerder behandeld met medicijnen voor de niet-kleincellige longkanker.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten met voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten voorafgaande aan het onderzoek niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorselectie en geschiktheidsonderzoek:
Eerst wordt tijdens de voorselectie gekeken of de eigenschappen van uw tumor voldoen aan de voorwaarden voor deelname. Dit gebeurt via bloed- en weefselonderzoek. Daarna volgt het geschiktheidsonderzoek, waarin beoordeeld wordt of de patiënt voldoet aan alle overige voorwaarden voor deelname. Er worden diverse testen uitgevoerd:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • Bloedonderzoek.
 • Zwangerschapstest (bij vrouwen die kinderen kunnen krijgen).
 • Hartonderzoek.
 • Het invullen van vragenlijsten.
 • Een scan om de uitgebreidheid van de tumor te beoordelen.

Behandelfase:
Loting bepaalt welke behandeling de patiënt krijgt. De behandeling wordt verdeeld in kuren van 3 weken.

 • Twee derde (67%) van de proefpersonen krijgt capmatinib. Capmatinib wordt elke dag gebruikt (2 keer per dag in tabletvorm).
 • Een derde (33%) krijgt docetaxel. De infusen met docetaxel worden toegediend op de eerste dag van elke kuur.

Vervolgperiode:
Binnen 2 weken na de laatste toediening van de medicijnen is er een laatste controlebezoek met diverse onderzoekstesten. Minstens 30 dagen na de laatste toediening van de medicijnen wordt de patiënt opgebeld om te vragen hoe het gaat. Daarna wordt de patiënt elke 12 weken opgebeld door een lid van het onderzoeksteam om te vragen hoe het gaat en welke behandeling de patiënt krijgt voor de ziekte. Deze telefoongesprekken kunnen ook via een naaste lopen.

Bezoeken en metingen:
Voor het onderzoek is het nodig dat de patiënt regelmatig naar het ziekenhuis komt:

 • Voor het geschiktheidsonderzoek.
 • Daarna op de eerste dag van elke kuur.

Tijdens de bezoeken worden meerdere onderzoekstesten gedaan. Hiertoe behoren onder andere:

 • De bespreking van het medicijngebruik en eventuele klachten.
 • Een lichamelijk onderzoek.
 • Bloedonderzoek.
 • Hartonderzoek.
 • Invullen van vragenlijsten.
 • Een scan om de uitgebreidheid van de tumor te beoordelen.
 • Het wegnemen van een klein stukje tumorweefsel (biopsie): op verschillende tijdstippen wordt een stukje tumorweefsel weggenomen om te kunnen beoordelen of er tijdens de behandeling veranderingen zijn in de tumor.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. De eerste uitslagen van onderzoeken wijzen erop dat capmatinib in zijn algemeenheid goed verdragen wordt. De meeste bijwerkingen waren niet ernstig en zo nodig te behandelen door de dosering te verlagen.

Capmatinib:
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij minstens 1 op de 10 personen):

 • (Abnormale lichamelijke) vermoeidheid en/of gebrek aan energie.
 • Rugpijn, pijn op de borst (die niets met het hart te maken had).
 • Verstopping.
 • Hoesten.
 • Minder eiwit (albumine) in het bloed.
 • Koorts.
 • Minder eetlust, diarree, misselijkheid.
 • Verhoogde nierwaarden in het bloed (mogelijk tekenen van verminderde nierwerking).
 • Verhoogde leverwaarden in het bloed (mogelijke tekenen van verminderde leverwerking).
 • Kortademigheid.
 • Vasthouden van vocht (zwelling van de armen en benen), braken, en gewichtsverlies.

Docetaxel:
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 op de 10 personen of meer):

 • Infecties, verlaagd aantal witte bloedcellen (die het lichaam beschermen tegen infecties).
 • Bloedarmoede, verlaagd aantal bloedplaatjes (die helpen bij de bloedstolling).
 • Zenuwbeschadigingen (neuropathie) (tintelende, pijnlijke handen en voeten).
 • Misselijkheid en braken, diarree en minder eetlust.
 • Zweertjes in de mond.
 • Haarverlies.
 • Huidreacties.
 • Pijn.
 • Gevoel van zwakte.
 • Vocht vasthouden.

Extra belasting voor patiënt

 • Extra controles en mogelijk meer ziekenhuisbezoek.
 • Langere bezoeken in het ziekenhuis.
 • Meer onderzoeken en testen die mogelijk voor ongemak kunnen zorgen.
 • Mogelijk wordt er extra tumorweefsel weggehaald (maximaal 3 keer).
 • Mogelijke bijwerkingen van de medicijnen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Radboudumc

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A phase III, randomized, controlled, open-label, multicenter, global study of capmatinib versus SoC docetaxel chemotherapy in previously treated patients with EGFR wt, ALK negative, locally advanced or metastatic (stage IIIB/IIIC or IV) NSCLC harboring MET exon 14 skipping mutation (MET∆ex14).

Kankersoort

 • longkanker, niet-kleincellig

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

90

Initiatiefnemers

Novartis Pharma BV, Amsterdam.

Coördinatoren

M. van de Wetering, Novartis Pharma BV, Amsterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Fase III gerandomiseerd gecontroleerd open-label multicenter wereldwijd onderzoek met capmatinib in vergelijking met standaardchemotherapie met docetaxel bij voorbehandelde patiënten met EGFR-wild-type en ALK-negatieve lokaal gevorderde of uitgezaaide (stadium IIIB/C of IV) NSCLC met een MET exon 14 skipping mutatie (METΔex14).

Datum laatste controle

09-05-2022