Privacyregeling

De website www.kanker.nl (hierna: ‘Website’) heeft als doel om de kwaliteit van het leven voor mensen die geraakt zijn door kanker met behulp van digitale tools en een digitale infrastructuur te verhogen. Met behulp van de Website worden kennis, informatie en ervaringen gedeeld, worden Deelnemers tot elkaar gebracht en kan in een veilige en betrouwbare omgeving met elkaar worden gecommuniceerd. De bescherming van de privacy van Deelnemers is daarbij voor Stichting kanker.nl van zeer groot belang.

In deze Privacyverklaring informeert Stichting kanker.nl u over het gebruik van uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw gezondheid (hierna: gezamenlijk ‘persoonsgegevens’) op de Website, de privacy-instellingen en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy van de Deelnemers in het algemeen wordt beschermd.  

Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden. Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden. Indien u gebruik maakt van de Website stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring.

1. Verantwoordelijke 

Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting kanker.nl gevestigd te (1062 XD) Amsterdam aan de Overschiestraat 65, Kamer van Koophandelnummer: 64963764, de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Stichting kanker.nl heeft de verwerking van uw persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting kanker.nl?  

Account

2.1. Om gebruik te kunnen maken van de Website dient u zich te registreren en een Account aan te maken. Voor de registratie dient u de volgende gegevens in te vullen:

(a) Gebruikersnaam
(b) E-mailadres
(c) Wachtwoord
(d) Relatie met kanker ((ex-)patiënt, partner van, ouder van, etc.)
(e) Kankersoort

Uw gebruikersnaam is de naam waaronder u op de Website bekend wordt. Deze naam is, afhankelijk van de door u gekozen privacy-instelling (zie ook artikel 4), voor Deelnemers en andere internetgebruikers en zoekmachines zichtbaar. Ter bescherming van uw privacy adviseert Stichting kanker.nl om niet uw eigen naam, of een tot uw persoon herleidbare naam, te gebruiken als gebruikersnaam.  

Profiel

2.2. Na de registratie heeft u de mogelijkheid om in uw Account uw profiel verder aan te vullen met onder meer gegevens betreffende uw behandelingen, onderzoeken, provincie, gezinssamenstelling, etc. Gegevens zoals kankersoort, behandelingen etc. vormen gegevens betreffende uw gezondheid. Ter bescherming van uw privacy adviseren wij u om zorgvuldig en terughoudend om te gaan met het openbaar maken van uw gezondheidsgegevens.

Zoekgedrag en gebruiksgegevens

2.3. Op de Website verzamelt Stichting kanker.nl gegevens met betrekking tot uw (zoek)gedrag op en gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie. Stichting kanker.nl kan hiervoor gebruik maken van cookies of IP-adressen. De gegevens (inclusief uw IP-adres) worden uitsluitend gebruikt voor algemene statistische doeleinden om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de Website en onze dienstverlening. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie bezoekers en Deelnemers te identificeren.

3. Voor welk doel verwerkt Stichting kanker.nl de persoonsgegevens? 

3.1. Stichting kanker.nl verwerkt uw persoonsgegevens onder artikel 2.1 a t/m b voor de volgende doeleinden:

  • toegangscontrole tot de Website
  • verlening van de Diensten
  • verbetering en beveiliging van de Website
  • controleren van door u geposte informatie op de Website

3.2. Stichting kanker.nl verwerkt uw persoonsgegevens onder artikel 2.1 a, b, d, e en 2.2 voor de volgende doeleinden:

  • verstrekking van door u aangevraagde informatie en afhandeling van de van u verkregen informatie
  • verstrekking van informatie over nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken die op de Website staan gepubliceerd, uitsluitend indien en voor zover u heeft aangegeven daar interesse in te hebben;
  • verstrekking van informatie over actuele ontwikkelingen binnen de Website en eventuele nieuwe features of activiteiten die op de website gepubliceerd staan, tenzij u heeft aangegeven daar geen interesse in te hebben

3.3. Stichting kanker.nl gebruikt uw persoonsgegevens onder artikel 2.1 d en e, 2.2 en 2.3 om op geaggregeerd en anoniem niveau online gebruiksstatistieken samen te stellen, zoek- en surfgedrag te analyseren en algoritmes samen te stellen teneinde de Website en de informatie op de Website te kunnen personaliseren en te kunnen verbeteren. Op verzoek kunt u op hoofdlijnen inzage krijgen in de wijze waarop de personalisatie van de informatie plaatsvindt.

3.4. Geaggregeerde en geanonimiseerde gezondheidsgegevens uit artikel 2.2 kunnen eveneens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door derden en in dat kader door Stichting kanker.nl worden verstrekt aan de instanties die het wetenschappelijk onderzoek of statistiek uitvoeren. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gezondheidsgegevens zijn niet te herleiden naar de Deelnemers.

3.5. Stichting kanker.nl verwerkt uw persoonsgegevens onder artikel 2.1 a, d en e en artikel 2.2 verder uitsluitend in het door u aangemaakte profiel dat, afhankelijk van de door u gekozen privacy-instelling, eventueel zichtbaar is voor andere Deelnemers of andere internetgebruikers en zoekmachines.

3.6. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4. Privacy-instellingen

4.1. In uw profiel kunt u kiezen uit de volgende drie Privacy-instellingen:

  • Openbaar: het profiel is voor alle internetgebruikers en ook voor zoekmachines zichtbaar
  • Standaard: het profiel is alleen zichtbaar voor andere Deelnemers. De URL (met daarin je gebruikersnaam) is zichtbaar voor internetgebruikers en zoekmachines.
  • Besloten: het profiel is uitsluitend zichtbaar voor uzelf

4.2. De standaard Privacy-instelling van een profiel is alleen zichtbaar voor andere Deelnemers van kanker.nl. De URL van uw profielpagina of van de pagina waarop uw blogs staan, is echter zichtbaar voor internetgebruikers en zoekmachines. Uw gebruikersnaam is in deze URL verwerkt. Ter bescherming van uw privacy adviseert Stichting kanker.nl dan ook om niet een tot uw persoon herleidbare naam (zoals uw eigen naam) te gebruiken als gebruikersnaam. U kunt de standaard Privacy-instelling altijd in uw profiel aanpassen en direct zien hoe het profiel er voor Deelnemers of bezoekers uitziet. 

4.3. Indien u de Privacy-instelling van uw profiel aanpast van ‘Openbaar’ naar ‘Standaard' of ’Besloten’, kan het nog steeds gebeuren dat zoekmachines uw profielgegevens of uw informatie of berichten op de Website als resultaat tonen. Dit komt doordat de zoekmachines de informatie veelal in een tijdelijk geheugen (zogenaamde cache) opslaan. Stichting kanker.nl kan daar geen invloed op uitoefenen, indien gewenst kunt u contact opnemen met de aanbieder van de betreffende zoekmachine.

4.4. De door u gekozen Privacy-instellingen zijn eveneens van invloed op de openbaarheid van de informatie en berichten die u op de Website plaatst. Hieronder vindt u een overzicht van Privacy-instellingen en de gevolgen daarvan voor de openbaarheid van de door u geplaatste informatie.

5. Privacy in Discussiegroepen 

5.1. Op de Website wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan Discussiegroepen. Deelnemers kunnen hier vragen stellen, informatie delen en met elkaar in discussie gaan. Er worden 3 soorten Discussies en vragen onderscheiden. Deze verschillen voor wat betreft de openbaarheid van de berichten:

a. Openbaar (voor iedereen en ook voor zoekmachines zichtbaar)
b. Standaard (voor Deelnemers zichtbaar)
c. Besloten (alleen zichtbaar voor deelnemers aan wie toegang is verleend)

5.2. Indien u ervoor kiest om deel te nemen aan een openbare discussie of vraag zijn uw berichten in deze discussie of vraag voor iedereen, en dus ook voor zoekmachines, zichtbaar. In deze openbare discussies of vragen wordt van de Deelnemers die gekozen hebben voor de standaard zichtbaarheid alleen de schermnaam en afbeelding getoond.

6. Privacy in Blogs

6.1. Op de Website wordt de mogelijkheid geboden om Blogs te publiceren. Dit kan alleen indien u gekozen heeft voor de privacy-instelling ‘openbaar’ of standaard’. Indien u kiest voor de instelling ‘Openbaar’ kan iedereen en dus ook zoekmachines de blogs lezen/gebruiken. Indien u kiest voor ‘Standaard’ is de blog alleen voor andere Deelnemers te lezen. De URL van de pagina waarop de blog staat is echter wel zichtbaar en wordt ook geïndexeerd door de zoekmachines. Deze URL bevat uw gebruikersnaam.

7. Inzien persoonlijke berichten

7.1. Stichting kanker.nl en de Moderatoren onthouden zich van het inzien van de door Deelnemers verstuurde persoonlijke berichten en andere persoonlijke bestanden van Deelnemers en stellen deze niet aan derden ter beschikking, tenzij Stichting kanker.nl hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter.

8. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

8.1. Stichting kanker.nl kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van Stichting kanker.nl zullen optreden. Met deze bewerker sluit Stichting kanker.nl een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven.

8.2. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 t/m 7 en 8.1, verstrekt Stichting kanker.nl uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.

9. Beveiligingsmaatregelen

9.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt Stichting kanker.nl passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) encryptie. Het beheer van de Website wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen ISO/IEC 27001.

9.2. Ofschoon Stichting kanker.nl ter bescherming van uw persoonsgegevens de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere Deelnemers) geen misbruik zullen maken van uw persoonsgegeven dan wel niet anderszins uw persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website en de Dienst is volledig voor uw eigen risico.

10. Inzagerecht en verwijdering

10.1. U bent gerechtigd om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met Stichting kanker.nl via info@kanker.nl.

10.2. Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd zullen de persoonsgegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd, met uitzondering van de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan verplichtingen voortvloeiende uit de relevante wet- en regelgeving.   

11. Wijzigingen

11.1. Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Stichting kanker.nl adviseert u regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in augustus 2016.

12. Overgang van onderneming

12.1. De Stichting kanker.nl heeft van KWF het recht gekregen om de Website en de daarop aangeboden diensten en activiteiten voort te zetten en verder te exploiteren. KWF heeft in dat kader de Stichting kanker.nl rechten verleend ten aanzien van het gebruik van de (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Website en heeft bovendien alle overeenkomsten met betrekking tot de Website, waaronder ook de overeenkomsten met de Deelnemers, aan de Stichting overgedragen.

Het kan voor komen dat de het exploitatierecht van Stichting kanker.nl in de toekomst komt te vervallen en dat KWF de exploitatie van de Website zelfstandig, of via een andere partij, voortzet. In dat geval zullen de gebruiksrechten van Stichting kanker.nl komen te vervallen en zullen de overeenkomsten met betrekking tot de Website, waaronder ook de overeenkomsten met de Deelnemers, aan KWF, of een door haar te wijzen partij, worden overgedragen. Als onderdeel van de Website zullen in dat geval ook alle (persoons)gegevens van de Deelnemers worden overgedragen aan KWF of de door KWF aangewezen partij. Indien deze situatie zich voordoet, zal Stichting kanker.nl u hierover tijdig via de Website en per mail over informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht kunt u natuurlijk altijd de Overeenkomst opzeggen.
Overzicht Privacy-instellingen discussiegroepen

Overzicht Privacy-instellingen

Overzicht Privacy-instellingen
Overzicht Privacy-instellingen overig