Nieuwe werkgever

Opslaan

Als terugkeer bij uw werkgever niet mogelijk is, dan moet uw werkgever zorgen dat u ergens anders aan het werk kunt. Meestal sluit hij dan een contract af met een re-integratiebedrijf.

 • Geef aan dat u met een re-integratiebedrijf aan de slag wilt dat ervaring heeft met het plaatsen van mensen die kanker hebben (gehad). Er zijn er een paar. Vraag de NFK om informatie.
 • Ander werk of een ander beroep binnen de eigen organisatie is ook een mogelijkheid. Uw werkgever kan een re-integra­tiebedrijf inschakelen. Dit kan u begeleiden bij eventuele her- of omscholing.
 • Kijk eerst zelf naar de mogelijkheden bin­nen de organisatie of eventueel bij een an­dere werkgever.
 • Vraag de bedrijfsarts om uw werkgever te adviseren u aan te melden voor loopbaanadvies, een loopbaantraject of outplace­menttraject.
 • Vraag zo nodig om her- of omscholing.
 • Zorg dat de plannen en de afspraken worden vastgelegd in de probleemanalyse van de bedrijfsarts. Ze moeten ook worden opgenomen in het plan van aanpak en in het re-integra­tiedossier.
 • Kunt u niet meer bij uw werkgever aan de slag? En kunt u uw huidige functie ook niet uitoefenen bij een andere werkgever? Dan komt een nieuwe baan en dus een nieuwe werkgever in beeld. In deze situatie is het UWV verantwoordelijk voor uw re-integratie. Het UWV kan een re-integratiebedrijf opdracht geven u te begeleiden naar een nieuwe baan. U kunt ook zelf een re-integratiebedrijf kiezen en uw re-integratie naar ander werk regelen. Hiervoor moet u bij het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) aanvragen. U krijgt dan een Persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB).

Re-integratiebudget (PRB)

 • Een voorwaarde is dat de bedrijfsarts heeft aangegeven dat er geen passend werk meer is binnen uw huidige organisatie.
 • Neem contact op met het UWV en vraag het PRB aan.
 • Zoek zelf een re-integratiebedrijf. Sommige zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker.
 • Schakel een arbeidsadviseur in.

Solliciteren

Als u kanker heeft (gehad), kunt u te maken krijgen met vooroordelen. Sommige werkgevers zullen zich storen aan uw beperking(en) en u niet in dienst nemen. Andere doen dat niet en nemen u wel in dienst als u over de juiste kwalificaties beschikt.

Officieel mag een werkgever u niet afwijzen voor een baan omdat u ziek bent of bent geweest. Maar u loopt het risico dat de keuze op iemand valt zonder ‘verleden’. Bedenk dat voor veel werkgevers motivatie voor een baan doorslaggevender is dan re-integratieregelingen.

Openheid over ziekte

Vertellen dat u kanker heeft gehad: moet u dat wel of niet doen? De keuze is aan u. U hoeft er niet over te beginnen. Wordt het u gevraagd, geef dan wel de juiste informatie. Wat een werkgever u over medische zaken mag vragen is echter beperkt.

Het verzwijgen van uw ziekte heeft ook nadelen. Realiseer u dat u geen begrip kunt vragen voor eventuele klachten als vermoeidheid. Of aanpassingen in werk(tijden) of werkplek kunt vragen. Bovendien bestaat de kans dat uw nieuwe werkgever u alsnog ontslaat als u het niet hebt  vertelt terwijl uw werk er wel door wordt beïnvloed.

Werkomstandigheden en gezondheidsbeleid

Het ene bedrijf houdt wel rekening met mensen met een arbeidsbeperking, het andere niet. Voor u is het belangrijk om te weten welk beleid een werkgever heeft. U kunt hierover kritische vragen stellen. Wees u ervan bewust dat als u te kritisch bent, dat men argwaan kan krijgen over uw gezondheid. Laat een sollicitatiegesprek er daarom niet door beheersen. Het gaat tenslotte om uw kwaliteiten.

Wat kunt u doen:

 • Bereid het sollicitatiegesprek goed voor.
 • Wat zegt u wel en wat niet? Weet wat uw kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen zijn: Waar bent u goed in? Wat hebt u nodig om te doen waar u goed in bent? Wat geeft u energie?
 • Vraag - voordat u solliciteert - het UWV naar de re-integratievoorzieningen die de werkgever voor uw situatie kan aanvragen.
 • Zoek werkgevers die zich niet aan uw beperking(en) storen. Merkt u dat een werkgever dat wel doet, rond het sollicitatiegesprek dan rustig af. Vraag of hij iemand kent die misschien wel in uw vaardigheden geïnteresseerd is.
 • Kom tijdens het sollicitatiegesprek voor uzelf op. Breng uw motivatie voor de baan goed naar voren.
 • Vertel niet meteen tijdens het eerste sollicitatiegesprek dat u kanker heeft gehad: maak een frisse entree. Maar speel wel open kaart zodra het serieus wordt. Geef ook aan of en zo ja, welke beperkingen dat met zich meebrengt. En of er werkaanpassingen nodig zijn
 • Vraag tijdens het sollicitatiegesprek naar het beleid voor functioneringsgesprekken, onderwerpen tijdens team- en werkoverleg, zorgverlof, werkplekonderzoek en werkplekaanpassingen. 
 • Wijs de werkgever op de mogelijkheid voor subsidie om u in dienst te nemen. Verwijs hem voor meer informatie door naar het UWV.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2013

Dit artikel is geschreven door NFK, kanker.nl.