WIA

Opslaan

Mogelijk bent u binnen 2 jaar (104 weken) weer aan het werk. Het kan ook zijn dat u nog behandeld wordt. Of dat uw behandeling recent is  afgerond en er nog onzekerheid is over het herstel. Daardoor is er nog geen zicht op de uiteindelijke arbeidsmogelijkheden. 

Bent u na 2 jaar nog niet volledig aan het werk? Dan roept het UWV u in weeek 88 na uw ziek­melding op voor een WIA-beoordeling.

Een verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige van het UWV voert de beoordeling uit. Voor de WIA geldt het criterium ‘arbeidsonge­schikt' als u rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen door ziekte minder kunt verdienen dan een andere, gelijksoortige, gezonde persoon.

De WIA bestaat uit 2 onderdelen:

  • IVA: regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
  • WGA: regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Een verzekeringsarts bepaalt naar aanleiding van een gesprek met u of er nog sprake is van arbeidsmogelijkheden. De verzekeringsarts beoordeelt ook of u en uw werkgever in de voorbije 2 jaar adequate inspanningen hebben ondernomen om het werk te hervatten. 

Is dit niet het geval, dan kunnen er sancties volgen. Bijvoorbeeld dat uw werkgever nog langer moet doorbetalen. Of dat u geen uitkering krijgt. Bij de beoordeling houdt de verzekeringsarts er wel rekening mee dat u de afgelopen 2 jaar ziek bent geweest en hierdoor niet geprobeerd hebt te re-integreren. U mag van de verzekeringsarts verwachten dat hij uw ziektebeeld kent. 

Wat kunt u doen:

  • Verdiep u in de WIA en realiseer u wat de gevolgen zijn.
  • Probeer in het gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige goed aan te geven waarom het niet gelukt is om te werk­en: ziet u wel vooruitgang of nog niet? Is uw behandeling net afgelopen en verwacht u binnenkort wel weer te kunnen beginnen of bent u al langer dan 1 jaar thuis zonder dat de situatie verandert?
  • Meent u dat de verzekeringsarts of arbeidsdeskun­dige niet (voldoende) op de hoogte zijn van uw ziektebeeld? Neem dan con­tact op met uw behandelend arts.

Arbeidsdeskundige

Soms zal werkhervatting door de fysieke beperkingen niet meer mogelijk zijn. In deze gevallen, of bij twijfel of werkhervatting mogelijk is, kan een arbeidsdeskundige uitkomst bieden. Deze kijkt naar welke functies of beroepen u nog wel zou kunnen uitoefenen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2015

Dit artikel is geschreven door NFK, kanker.nl.