Checklists voor naasten

Tmc over deze informatie
Als naaste moet u vaak veel regelen, vooral als de zieke het zelf niet kan. Hieronder vindt u checklists voor onder andere de diagnosefase, behandelfase, palliatieve fase en de terminale fase. 

Checklist diagnosefase

Zorgverzekering

 • Bij de zorgverzekering van uw naaste informeren naar:
  -  vergoedingen voor behandelingen/medicijnen/andere zorg
  -  wachtlijstbemiddeling
  -  of uw naaste keuzevrijheid heeft bij het kiezen van een ziekenhuis. Dit hangt af van
     het type polis dat uw naaste heeft afgesloten. Bij een budgetpolis bijvoorbeeld, is
     er weinig keuzevrijheid
  -  vergoeding voor een regiotaxi (als uw naaste niet met een auto van en naar het
     ziekenhuis vervoerd kan worden)
 • Bij uw eigen zorgverzekering informeren naar vergoeding van de reiskosten voor ziekenbezoek. En navragen hoe u deze kosten moet declareren. 

Ziekenhuis

 • Vragen bedenken en opschrijven voor het bezoek aan de arts. Een voorbeeld van vragen die u kunt stellen vindt u in het artikel 'In gesprek met uw arts na de diagnose'
 • Huisarts inschakelen als aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning Ziekenhuizen vergelijken, bijvoorbeeld met behulp uw huisarts, een patiëntenwijzer of via de website ZorgkaartNederland
 • Indien noodzakelijk: vervoer regelen van en naar het ziekenhuis (auto lenen, regiotaxi inschakelen)
 • Haal- en brengschema opstellen voor de behandeling
 • Met de behandelend ars overleggen over de behandelmogelijkheden
 • Indien gewenst: gesprek met de arts over de behandelmogelijkheden opnemen (wel eerst toestemming vragen)
 • Informeren of het ziekenhuis een patientenportaal heeft. En of u als naaste ook toegang tot dit portaal kan krijgen.
 • Eventueel second opinion aanvragen

Naasten, vrienden en familie informeren (al of niet samen met uw partner)

 • Mensen uit uw directe omgeving informeren. Mensen die heel dichtbij staan wilt u het vaak persoonlijk of per telefoon vertellen. Anderen, die iets verder weg staan kunt u informeren bijvoorbeeld per e-mail en/of brief. Zorg ervoor dat anderen de informatie kunnen krijgen, maar dat u niet in de positie komt dat u iedereen moet gaan troosten, of steeds iedere stap moet toe lichten. 
 • Eventueel kunt u een blog beginnen, bijvoorbeeld op kanker.nl, blogspot of Facebook

Werk

 • De werkgever van uw naaste informeren
 • Directe collega’s van uw naaste informeren 
 • Uw eigen werkgever informeren
 • Uw eigen collega’s informeren
 • Eventueel zorgverlof regelen
 • Nadere afspraken maken met uw werkgever over uw werk (aanwezigheid, werktijden, overdracht taken etc.)
 • Zo nodig werk of taken overdragen aan andere collega’s

(Jonge) kinderen

 • Uw kinderen informeren over de ziekte en wat ze de komende tijd kunnen verwachten. Kijk voor tips onder Opvoeding.
 • De school van uw kinderen informeren
 • De ouders van de kinderen in de klas van uw kind informeren (persoonlijk, per mail of per brief). Tip: stuur een eenvoudige tekst mee over kanker  (in kindertaal), zodat de ouders dit eventueel met hun kinderen kunnen bespreken.
 • Ouders van vriendjes informeren
 • De medewerkers van het kinderdagverblijf en/of de naschoolse opvang informeren 
 • Zo nodig oppas regelen voor uw kinderen
 • Iets regelen voor buitenschoolse activiteiten zoals zwemles, sport en muziekles (wie brengt/haalt)
 • Trainers/begeleiders van buitenschoolse activiteiten informeren (bijvoorbeeld voetbaltrainer, muziekleraar)

Huishouden

 • Eventueel extra hulp vragen aan de buren, vrienden, familie
 • Eventueel een rooster maken met taken voor wie kan helpen.
 • Eventueel een boodschappendienst inschakelen

Overig

 • Dagboek of blog beginnen om uw gevoelens en emoties te kunnen uiten en overzicht te houden op ziekteproces. (Een blog bijhouden kan onder andere op kanker.nl)
 • Eventueel lid worden van een patiëntenvereniging
 • Informeren van verenigingen waar uw naaste lid van is, zoals een sportvereniging

Checklist behandelfase

Ziekenhuis

 • Bij langdurig verblijf van uw naaste in het ziekenhuis: eventueel regelen van overnachtingsmogelijkheid in of nabij het ziekenhuis (bijvoorbeeld in een familiehuis)
 • Vragen bedenken en opschrijven voor bezoek aan de arts. Een voorbeeld van vragen die u kunt stellen vindt u in het bibliotheekartikel 'In gesprek met uw arts over de behandeling'
 • Eventueel vragen of uw naaste de Lastmeter kan invullen. Dit is een vragenlijst waarop uw naasten kan aangeven welke klachten, zorgen en problemen hij ervaart. Vervolgens bespreekt uw naaste de ingevulde vragenlijst met de arts of verpleegkundige.

Huishouden

 • Eventueel extra hulp vragen (aan de buren, vrienden, familie)
 • Eventueel een rooster maken met taken voor wie kan helpen

(Jonge) kinderen

 • Indien nodig: oppas regelen voor uw kinderen 
 • Ouders van klasgenootjes informeren
 • Iets regelen voor buitenschoolse activiteiten zoals zwemles, sport en muziekles (wie brengt/haalt)

Omgeving op de hoogte houden

 • Mensen uit de directe omgeving op de hoogte houden: persoonlijk, per telefoon, e-mail en/of brief. Tip: maak een mailinglist aan. Dan hoeft u niet iedereen apart te mailen.
 • Werkgever en collega’s (van uzelf en van uw partner) op de hoogte houden: persoonlijk, per telefoon, e-mail en/of brief.  
 • Eventueel blogs schrijven op kanker.nl of elders

Overig

 • Eventueel bezoekschema opstellen
 • Eventueel hulpmiddelen regelen
 • Vervoer van en naar het ziekenhuis regelen

Checklist palliatieve fase (als uw naaste niet meer beter wordt)

 • Naasten/familie/collega’s/school informeren
 • Bespreken met de zieke welke dingen hij nog wil doen/welke wensen hij nog heeft
 • Samen met de zieke en de arts overleggen over de palliatieve behandeling
 • Regelen van palliatieve zorg: thuiszorg of zorg elders
 • Nadenken over testament/ testament opstellen bij de notaris
 • Nadenken over codicil / codicil opstellen
 • Wensen voor de uitvaart op papier zetten
 • Belangrijke documenten (financiële documenten, verzekeringsdocumenten) opzoeken, doornem en/of ordenen
 • Met huisarts of specialist de mogelijkheid van euthanasie bespreken
 • Indien wenselijk: euthanasieverklaring opstellen

Checklist terminale fase

 • Samen met de zieke nadenken waar deze wil sterven: thuis, in het ziekenhuis, in een verzorgingshuis of in een bijna-thuis huis of hospice. Dit kenbaar maken aan de huisarts/behandelend arts.
 • Met huisarts of specialist de mogelijkheid van palliatieve sedatie bespreken
 • Indien gewenst: hulp van een vrijwilliger palliatief terminale zorg vragen
 • Terminale thuiszorg regelen
 • Schema opstellen voor waken

Checklist na het overlijden

 • Naasten/vrienden/collega's/school informeren
 • Uitvaart regelen
 • Aangifte doen van overlijden door bij de gemeente (gebeurt vaak door de uitvaartverzorger)
 • Opzeggen lidmaatschap verenigingen
 • Opzeggen abonnementen
 • Indien van toepassing: huur opzeggen


En dan zijn er nog zoveel dingen die op u af zullen komen. Neem de tijd en bepaal uw eigen tempo. Blijf naasten/familie/collega’s/school informeren over hoe het met u gaat, zodat zij een beetje weten wat ze van u kunnen verwachten en of u behoefte heeft aan hulp.